РОЗВИВАЛЬНЕ УКРАЇНОМОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ІНОЗЕМНИХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛНОСТЕЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталя Миколаївна МОСКОВЧУК

Анотація

У статті проаналізовано феномен «розвивальне комунікативно-україномовне середовище для студентів-іноземців технічного профілю» та уточнено його основні компоненти, а саме: «середовище» і «розвивальне середовище». Наведено тлумачення науковцями поняття «розвивальне середовище» з погляду культурологічного, компетентнісного, еколого-психологічного, антропологічного, соціально-генетичного, комунікативно-зорієнтованого і еколого-соціального підходів. Запропоновано власне визначення поняття «розвивальне середовище». Визначено феномен «розвивальне комунікативно-україномовне середовище для студентів-іноземців технічного профілю» та основні принципи його конструювання

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МОСКОВЧУК, Н. М. (2019). РОЗВИВАЛЬНЕ УКРАЇНОМОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ІНОЗЕМНИХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛНОСТЕЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3226
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталя Миколаївна МОСКОВЧУК, ПНПУ ім. К. Д. Ушинського

аспірантка кафедри теорії та методики дошкільної освіти

Посилання

Толковый словарь русского языка : В 4 т./ под ред. Д. Н. Ушакова. М. : Гос. Ин-т «Сов.энцикл.» ; ОГИЗ ; Гос. Изд-во иностр. и нац. слов., 1935. 940 с.

Виготский Л. С. Собрание сочинений в 6 томах. Т. 4. Детская психология. / под. ред. Д. Б. Эльконина. М.: Просвещение 1984. С. 234 – 236.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: в 2 т. Т.1. М.: Педагогика, 1989. 488 с.

Мануйлов Ю. Концептуальные основы средового подхода в воспитании. Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. 2008.Т. 14., Серия: «Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокенетика». № 1. С 5 – 7.

Черноушек М. А.Психология жизненной среды. М., 1989. 174 с.

Богуш А. М., Гавриш Н. В. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі : підручник. К. : Слово, 2008. 408 c.

Богуш А. Культурологічний підхід до організації розвивального середовища у вищому навчальному закладі в аспекті спадщини В. Сухомлинського. Наука і освіта. 2010. № 7. С. 8−11.

Raven J. Facilitating the Development of Competence. URL: http:// www.eyeonsociety.co.uk/resources/CILSChap18.pdf.

Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М.: Смысл, 2001. 365 с.

Рубцов В. В., Ивошина Т. Г. Проектирование развивающей образовательной среды школы. М., Изд-во МГППУ. 2002. 272 с.

Слободчиков В. И. О понятии образовательной среды в концепции развивающего образования. М. : Экопсицентр РОСС, 2000. 230 с.

Орлов А. В. Формирование развивающей образовательной среды в процессе обучения студентов иностранному языку в техническом вузе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова. Барнаул 2013. 22 с.

Сердюков П. І. Теоретичні основи навчання іноземних мов у мовному вузі з використанням інформаційних технологій: автореф. дис. … на здобуття наук.ступеня д-ра. пед. наук: 13.00.02 /Київ. держ. лінгв. ун-т. К., 1997. 32 с.

Сурыгин А. И. Педагогическое проектирование системы предвузовской подготовки иностранных студентов. СПб.: Златоуст, 2001. 128 с.

Свєтлєйша С. М. До питання про вивчення лексики російської мови учнями українських шкіл в діалектних умовах. Шляхи посилення практичної спрямованості у викладанні близькоспоріднених (української і російської) мов: тез. доп. наук.-метод. конф. Одеса, 1990. С. 46 − 47.

Богуш А. М. Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот: програма та навчально-методичний посібник. Тернопіль: Мандрівець, 2016. 136 с.