ЗАСОБИ ПЕДАГОГІКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Іванна Анатоліївна РУДЕНКО
Оксана Леонідівна ОРЕНДАРЧУК

Анотація

Статтю присвячено опису теоретичних підстав міждисциплінарного дослідження в царині методики викладання іноземних мов. Поняття «процес навчання» витлумачують як якісну співпрацю між викладачем та студентом, що спрямована на досягнення завдань освіти. Навчальний процес передбачає поєднання всіх його складників, до яких належить викладач, засоби й методи, якими він користується, студент, що виконує роботу під керівництвом педагога або самостійно вдома, технічні засоби та наочність, які застосовують для досягнення високої ефективності. Процес навчання складається з двох тісно взаємозв’язаних компонентів – викладання й учіння. Це динамічна співпраця викладача та студента, результатом якої стає різнобічно розвинена й вихована особистість. Для досягнення всіх поставлених цілей потрібно грамотно організовувати процес навчання, зважаючи на індивідуальні особливості студентів, знаходити підхід для зацікавлення кожної особи. Саме для того, щоб процес навчання був успішним, націленим на формування мовної компетенції особистості, педагог має чітко усвідомлювати, як побудувати процес навчання, якою має бути його структура та змістове наповнення, яким дидактичним нормативам має відповідати цей процес навчання та яким в цьому випадку повинен бути педагогічний дискурс. Щоб знайти відповіді на ці питання, доречним видається залучити когнітивну лінгвістику в міждисциплінарному пошуку закономірностей процесу формування мовної картини світу під час навчання іноземної мови. Аналіз мовних явищ із позицій когнітивної лінгвістики відкриває широкі перспективи бачення мови в усіх її різноманітних зв’язках із людиною та дозволяє пояснити не лише ті розумові процеси, що є основою людської когнітивної діяльності, а й з’ясувати співвідносні з цим лінгвальні структури, які утворилися внаслідок цього. Когнітивний підхід до мовних явищ передбачає нові методи верифікації отриманих результатів, оскільки когнітивістика за своєю суттю є міждисциплінарною наукою. У цьому полягає актуальність цього дослідження.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
РУДЕНКО, І. А., & ОРЕНДАРЧУК, О. Л. (2019). ЗАСОБИ ПЕДАГОГІКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3233
Розділ
Статті
Біографії авторів

Іванна Анатоліївна РУДЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов

Оксана Леонідівна ОРЕНДАРЧУК, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи, выступления. М.: Республика, 1993. 447 с. URL: http://library.khpg.org/files/docs/1457966053.pdf

Руденко І.А. Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації учителів у Німеччині: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Кіровоград: Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 2015. 200 с.

Карасик В. Языковые концепты как измерения культуры. Архангельск: Гнозис, 1997. 475 с.

Рахилина Е.В. О тенденциях в развитии когнитивной семантики. Известия АН, СЛЯ. 2000. Т. 59, №3. С. 3–13.

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. 2-е изд. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 256 c. URL: http://codenlp.ru/books/lakoff.pdf

Koch, F. Studienbuch bei Pädagogikstudenten. Pädagogik. 1998. Heft 5. S. 55–56.

Орендарчук О.Л. Валентністні відношення дієслів тематичної групи «чуттєвої сфери» в контрастивному аспекті (на матеріалі англійської та української мов): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.17. Київ: Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2010. 18 с.

Гладкова О.С. Развитие системы повышения квалификации педагогических кадров в современной Германии в контексте непрерывного образования: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01. Чебоксары: Чувашский гос. пед. ун-т имени И. Я. Яковлева, 2009. 220 с.

Pollmann, Ch. Gedanken zur Lehrerausbildung für die Schule von morgen. Erziehen heute. 1996. №4. S. 7–15.