МАТЕМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Євген Олександрович ЛОДАТКО

Анотація

У роботі проаналізовано соціокультурні аспекти формування математичної компетентності та методико-математичної діяльності учителів початкової школи на основі чинних нормативних документів і тенденцій в системі підготовки учителів для вітчизняної початкової освіти.

Основну увагу приділено тим аспектам професійної математичної і методико-математичної підготовки, що обумовлені фаховими потенціями випускових кафедр спеціальності "Початкова освіта", включаючи математичний розвиток викладачів, які викладають математику і методику навчання математики.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЛОДАТКО, Є. О. (2019). МАТЕМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3238
Розділ
Статті
Біографія автора

Євген Олександрович ЛОДАТКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту,

професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту,

Посилання

Національна рамка кваліфікацій. Затв. Постановою КМ України 23 листопада 2011 р. № 1341. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.

Про вищу освіту. Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Про освіту. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Stranovská E., Lalinská M., Boboňová I. Teachers motivation towards assessment of their professional competences. Problems of Education in the 21st Century, 2018. Vol. 76. No. 4. pp. 561–574.

Державний стандарт початкової освіти. Затв. Постановою КМ України від 21 лютого 2018 р. № 87. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-п.

Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти». Затв. Наказом Міністерства соціальної політики України від 10.08.2018 № 1143. URL: https://www.msp.gov.ua/news/15747.html.

Математика: навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1–4 класи. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.-matematika.-1-4-klas.doc.

Лодатко Є.О. Про забезпечення методико-математичного складника професіоналізму майбутніх учителів початкової школи. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. Вип. 15.2018. С. 49–55.

Карапузова Н. Математика у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2014. Вип. 50. С. 18–22.

Глузман Н.А. Система формування методико-математичної компетентності майбутніх учителів початкових класів: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Ялта, 2011. 560 с.

Головань М.С. Математична компетентність: сутність та структура. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. 2014. №1. С. 35–39.

Вагіс А. Формування математичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів засобами навчально-дослідницької діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2015. № 11. С. 93–98.

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Постанова Кабінету міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.

Столяр Абрам Аронович. Портал сучасних педагогічних ресурсів. URL: http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_personalias_stoljar_aa/

Марко М.М. Науковий аналіз складових поняття «математична компетентність учителів початкових класів». Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка, соціальна робота». 2014. Вип. 33. С. 111–114.

Концепція розвитку педагогічної освіти. Затв. Наказом МОН України від 16 липня 2018 р. № 776. URL: file:///D:/Download/5b7bb2dcc424a809787929.pdf.

Лодатко Є.О., Кондрашова Л.В. Вчитель початкової школи у соціокультурному вимірі суспільства. Київ: Слово, 2015. 232 с.

Руденко Н.М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах коледжу до застосування інтерактивних технологій на уроках математики: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2016. 288 с.

Чуркина Н.И. Педагогическое образование как социокультурный феномен : структура, функции, миссия в обществе. Вестник Томского государственного университета. 2010. Вып. 341. С. 103–107.

Бадер В.И. Модернизация начального образования: STEM-подход в формировании коммуникативной компетентности младших школьников. Начальное образование: проблемы и решения: Материалы II Международной научно-практической конференции Наманганского государственного университета. Наманган: НамГУ, 2019. С. 32–42.

Волошина О.В. Соціокультурний компонент підготовки майбутніх учителів початкової школи у Великій Британії : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2007. 24 с.

Калита Н. Підготовка вчителя початкової школи в контексті сучасних освітніх парадигм. Актуальні питання. гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2015. № 14. С. 265–269.