НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ангеліна Анатоліївна КОРОБЧЕНКО
Марина Михайлівна ГОЛОВКОВА

Анотація

На підставі аналізу науково-педагогічних джерел доведено, що науково-дослідницька діяльність майбутніх викладачів є невід’ємним елементом в системі вищої  освіти, важливою складовою освітнього процесу та засобом формування їхнього професіоналізму. В статті висвітлюються особливості організації та управління науково-дослідницькою діяльністю здобувачів вищої освіти. Визначено фактори, які позитивно й негативно впливають на розвиток науково-дослідницької діяльності. Також виокремлено перспективні напрями розвитку науково-дослідницької діяльності студентів. Доведено, що управління науково-дослідницькою діяльністю студентів є складним, динамічним процесом, який зорієнтований на розвиток особистості, розкриття творчого потенціалу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КОРОБЧЕНКО, А. А., & ГОЛОВКОВА, М. М. (2019). НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3240
Розділ
Статті
Біографії авторів

Ангеліна Анатоліївна КОРОБЧЕНКО, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

професор кафедри педагогіки і педагогічної майстерності

Марина Михайлівна ГОЛОВКОВА, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

доцент кафедри педагогіки і педагогічної майстерності

Посилання

Гордій Н.М. Організація науково-дослідної роботи студентів ВНЗ. URL: http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Pedagogica/58239.doc.htm.

Зязюн І.А. Педагогічне наукове дослідження у контексті цілісного підходу. Порівняльна професійна педагогіка. 2011. №1. С. 19–30.

Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів. За ред. А.Є. Конверського. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 352 с.

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень. Київ: Кондор, 2009. 205 с.

Микитюк О. М. Науково-дослідна робота у вищих навчальних закладах – основа якості управління освітою. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи». 2011. Вип. 35. С. 71–82.

Пєхота О.М., Єрмакова І.П. Основи педагогічних досліджень. 2-е вид., переробл і доповн. Київ: Знання, 2013. 287 с.

П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі. Київ, 2003. 116 с.

Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. Київ: Вища школа, 2005. 239 с.

Єльникова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні: монографія. Київ: ДАККО, 1999. 303 с.

Пікельна В.С. Управління школою. Харків: Основа, 2004. 220 с.

Положення про організацію навчального процесу в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького / Укладачі В.В. Молодиченко, А.М. Солоненко, І.А. Мальцева, В.А. Ляпунова. Мелітополь, 2013. 148 с.

Про вищу освіту. Закон України: Відомості Верховної Ради України від 01.07.2014 г. № 1556-VII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page.

Мескон М., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1997. 488 с.