ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ В БОЛГАРИИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталия Христова ПАВЛОВА

Анотація

В статье показана организация подготовки будущих учителей в Болгарии, согласно последним изменениям в законодательстве. Дана общая обязательная структура организации учебного плана. Показаны идеи реализация данной схемы и конкретные примеры дисциплин из плана специальности «Информационные технологии, информатика и математика» Шуменского университета.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПАВЛОВА, Н. Х. (2019). ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ В БОЛГАРИИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3241
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталия Христова ПАВЛОВА, Шуменский университет имени Епископа Константина Преславского

доктор педагогических наук, профессор

Посилання

Наредба № 12 от 1 септември 2016 г. За статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в сила от 27.09.2016 г., издадена от Министерството на образованието и науката

Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация «учител», Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018година, Приета с ПМС № 289 от 07.11.2016 г

Павлова Н., Обучението по математика и информационни технологии в контекста на интеграцията и работа в билингвална среда, ГГодишник на Шуменски университет «Епископ Константин Преславски» Факултет по математика и информатика, том ХIX С, 2018, с. 101-115

Павлова Н., Харизанов, Кр., Технологии за описание на урок в обучението по математика, информатика и информационни технологии, УИ «Епископ Константин Преславски», Шумен, 2019

План за действие по изпълнение на националната стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020г.), http://mon.bg/upload/6533/action_plan_obrazovatelna_integracia_2015.pdf

Славова С., Станков Д., Специальность “Математика и информатика” в контексте государственного стандарта, Дидактика математики: проблеми і дослідження. Донецк, 2004. Вип. 22

Тонов И,, Гъров К., Върбанова М., Гълъбова Д., Павлова Н., Гюдженов, И., 125 години подготовка на учители по математика в България. Математика и математическо образование. София, 2015. С. 101–118

Harizanov Kr.V. Interactive approaches for education through web-based methodological platform. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3: Фізика і математика у вищій і середній школі. 2017. Вип. 18. С. 210-216. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_3_2017_18_35