ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Миколаївна САРКІСОВА

Анотація

У статті аналізуються поняття «умова» та «педагогічні умови». Визначаються особливості педагогічних умов формування професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі. Виділені педагогічні умови, які ефективно впливають на процес формування професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі у процесі фахової підготовки.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
САРКІСОВА, О. М. (2019). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3246
Розділ
Статті
Біографія автора

Олена Миколаївна САРКІСОВА, Льотна академія Національного авіаційного університету

старший викладач кафедри менеджменту, економіки, права і туризму

Посилання

Андреев В. И. Педагогика: учеб. пособие для вузов. / Казань: Центр инновационных технологий, 2000. 606 с.

Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения: общедидактический аспект / М.: Педагогика, 1997. 256 с.

Безпалько О. В. Формування готовності студентів педвузу до проектування організаційних форм виховної діяльності: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. К., 1998. 189 с.

Бродова О. В. Педагогічні умови формування комунікативних умінь майбутніх пілотів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Нац. авіац. ун-т. Київ, 2014. 256 c.

Герасименко Г. В. Формування фахових компетентностей курсантів льотних навчальних закладів у процесі вивчення фундаментальних дисциплін: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Класичний прив. ун-т., Запоріжжя, 2015. 255 с.

Жернов В. И. Теоретико-методологические основы формирования профессиональнопедагогической направленности личности студента педагогического вуза: монографія. Магнитогорск: Магнитогорский гос. пед. ин-тут, 1999. 116 с.

Жукевич І. П. Формування готовності до самоосвіти курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. Педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2016. 19 с.

Зверева М. В. О понятии «дидактические условия». Новые исследования в педагогических науках. М.: Педагогика, 1987. № 1. С. 29-32.

Ипполитова Н., Стерхова Н. Анализ понятия "педагогические условия": сущность, классификация. General and Professional Education. 2012. № 1. С. 8–14.

Качалова Л. П. Педагогическая импровизация. Теоретическое обоснование основних понятий, обеспечивающих диссертационное исследование. Шадринск: ГРКТ, 2006. 330 с.

Конюхов Н. И. Словарь-справочник практического психолога / Воронеж: Модэк, 1996. 224 с.

Курлянд З. Н., Хмелюк Р. І., Семенова А. В. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / за ред. З. Н. Курлянд. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2005. 399 c.

Маркова А. К. Психология профессионализма. М., 1996.

Остапенко О. М. Формування професійної культури менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у фаховій підготовці: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Центральноукраїнський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка, Кіровоград, 2014. 248с.

Пєхота О. М., Будак В. Д., Старева А. М., Зязюн І. А. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічної технології. К.: вид-во А.С.К., 2003. 240 с.

Плачинда Т. С. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх авіафахівців. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2014. Вип. 36. С. 344-348.

Шинкарук В. І. Філософський словник / К.: Головна редакція УРЕ, 1986. 800 с.