ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юрій Васильович ДУТЧАК
Олег Михайлович КВАСНИЦЯ

Анотація

Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців  має особливу актуальність в сучасних умовах нашої держави. Гносеологічний компонент, який поза сумнівом, є системоутворюючим для інших компонентів забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури, досліджує питання  природи пізнання і його можливостей, принципів, форм і типів отримання знання, відношення знання до реальності, загальні передумови пізнання, виявляються умови його достовірності та істинності.

Гносеологічний компонент характеризується наявністю системи знань, необхідних для здійснення професійної діяльності, обсягом професійних знань і уявлень, професійного мислення, розумінням системного характеру професійних проблем, знанням вимог, що висуваються до професії.

Основними напрямами, що забезпечують якість професійної підготовки у магістратурі  є удосконалення організації самостійної роботи магістрантів; пошук оптимальних форм організації науково-дослідної роботи; підвищення рівня теоретичної підготовки магістрантів. Означені напрями реалізовуються за допомогою гносеологічного компоненту цього процесу.

Гносеологічний компонент забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури, який формується у закладах вищої освіти, характеризується комплексом соціально-гуманітарних, фундаментальних і професійних знань та сформованих академічних здібностей, які в сукупності забезпечують високий рівень пізнавальної (когнітивної) активності, високу розумову працездатність, здатність до сприйняття інформації, її аналізу та узагальнення, до логічних суджень, постановки мети та вибору шляхів її досягнення.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДУТЧАК, Ю. В., & КВАСНИЦЯ, О. М. (2019). ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3249
Розділ
Статті
Біографії авторів

Юрій Васильович ДУТЧАК, Хмельницький національний університет

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту

Олег Михайлович КВАСНИЦЯ, Хмельницький національний університет

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту

Посилання

Бойчук Ю. Д. Наукова-дослідна діяльність студентів технічного ВНЗ як педагогічна умова формування професійної компетентності. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. 2013. №60. С.7–11.

Гаркуша С. В. Компоненти професійної майстерності майбутніх учителів фізичної культури. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2013. № 108.2. С. 53–58.

Каравкин В. И. Гносеология культуры (Постановка проблемы). Искусство и культура. Витебский государственный университет имени М. П. Машерова. 2011. №1(1). С.107-117.

Карасєвич С. А. Формування майбутнього вчителя фізичної культури вмінь і навичок фізкультурно-спортивної діяльності. Ключові аспекти розвитку сучасної науки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 27 лют. 2017 р.). Одеса: «Друкарик», 2017. Т.2. С. 31–36.

Кузьмінський А. І. Деякі аспекти впровадження і використання передового педагогічного досвіду в університеті. Науковий вісник МНУ імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2017. – №4 (59). С. 275–280.

Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-е вид.: навч. посіб. / К.: Центр учбової літератури, 2010. 128 с.

Snežana Marinković, Dragana Bjekić and Lidija Zlatić Teachers': Competence as the Indicator of the Quality and Condition of Education. 2013. URL: http: //www.academia.edu/4440400 (Last accessed: 8.02.2019).