СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Олександрівна БОНДАР
Наталія Миколаївна ДРОЗДЕНКО

Анотація

У статті здійснено аналіз поняття компетентність, представлена структура професійної компетентності майбутнього вчителя технологій. Розглянуто значення та особливості процесу формування професійних компетенцій (ключових та спеціальних) в сучасних умовах реформування освітньої галузі та з урахуванням європейського досвіду підготовки фахівців. Наведено основні  педагогічні технології, що сприяють розвитку професійної компетентності майбутніх вчителів технологій.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БОНДАР, Н. О., & ДРОЗДЕНКО, Н. М. (2019). СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3250
Розділ
Статті
Біографії авторів

Наталія Олександрівна БОНДАР, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка

доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та креслення

Наталія Миколаївна ДРОЗДЕНКО, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка

старший викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін та креслення

Посилання

Нова українська школа: концептуальні засади реформування загальної школи. URL:http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/17/mon.pdf (дата звернення 28.03.2019)

European Union. Key Competencies for Life learning. Recommendation of the European Parliament and to the Council of 18 December 2006 (2006/962/EC). Official Journal of the European Union. 2006. 30 December. – P. I.394/10 – I.394/18.

European Commission. Common European Principles for Teacher Competencies and Qualifications.–Brussels: European Commission, 2005.

URL: http://www.pef.uni-lj.si/bologna/dokumenti/eu-common-principles.pdf (дата звернення 28.03.2019)

Концепція розвитку педагогічної освіти.

URL:https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5b7/bb2/dcc/5b7bb2dcc424a809787929.pdf (дата звернення 28.03.2019)

Пометун О.І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ, 2004. C.15–24.

Авраменко О.Б. Компетентнісний підхід при вивченні технічних дисциплін у професійній підготовці майбутніх учителів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2015. Вип. 51. C. 3–8.

Hevko I. Мethodological approaches to the study of professionalism teacher. Basic Trends in Public Sector: Мonograph. The Academy of Management and Administration in Opole. Opоle, 2016. Р. 88–98.

Куцак Л.В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій засобами мережевих комунікацій: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця, 2015. 20 c.

Куцак Л.В. Особливості формування професійної компетентності майбутніх вчителів трудового навчання в умовах професійної підготовки. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Харків, 2010. Вип.26(30). С.153-161.

Гевко І.В. Розробка концепції дослідження формування основ професіоналізму майбутніх вчителів технологій. Science Rise. Pedagogical Education. 2017. №8(16). С.24–29.

URL: http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/109092/104333 (дата звернення 28.03.2019)