УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олександра Павлівна БОРЗЕНКО

Анотація

У статті розглянуті питання удосконалення професійної компетентності викладача іноземної мови. Зʼясовано, що сучасний розвиток процесів глобалізації висунув нові вимоги до професійної компетентності викладача іноземної мови. Наголошується на важливості й необхідності удосконалення викладачами знань, практичних умінь, навичок у своїй педагогічній діяльності, що сьогодення потребує від викладача самовизначення, самоорганізації, саморозвитку, педагогічної спрямованості. Визначено, що удосконалення професійної компетентності викладача суттєво надає нові можливості для організації навчального процесу, розширює та урізноманітнює наукову, технічну, методичну, соціальну інформацію для перебудови самого навчального процесу та його контролю. Зазначено, що викладач іноземної мови зобовʼязаний постійно вдосконалювати свій професіоналізм, спрямований не тільки на розвиток іншомовної комунікативної компетентності, а також для використання сучасних підходів та інноваційних технологій, здійснювання процесу викладання іноземної мови компʼютерними, дистанційними навчальними програмами, сучасними електронними джерелами інформації, новими технічними засобами, тобто удосконалення професійної компетентності викладача є результатом його інноваційної педагогічної діяльності. Зроблений аналіз поглядів деяких науковців дає можливість зробити висновок, що проблема удосконалення професійної компетентності викладача іноземної мови є актуальною та досліджується науковцями, педагогами, психологами, соціологами багатьох країн світу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БОРЗЕНКО, О. П. (2019). УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3251
Розділ
Статті
Біографія автора

Олександра Павлівна БОРЗЕНКО, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Suchodolski B. Lifelong Education-Some Philosophical Aspects. Foundations of Lifelong Education. 1976. P. 60-62.

Heckman J. The supply side of the race between demand and supply: Policies to foster skill in the modern economic. De Economist. 2003. № 151(1). P. 1-34.

Borzenko O. P. Professional development and creation of the personal image of the modern foreign language teacher. Professional competency of modern specialist: means of formation, development and improvement : monograph. Warsaw : BMT Eridia Sp. z. o. o., 2018. P. 150-162.

Dudzikova M. Program ksztalcenia pedagogicznego studentow na UAM (przedmiot : Pedagogika). Nowe koncepcje psychologiczno-pedagogicznego ksztalcenia nauczycieli w szkolach wyzszych. Lublin, 1993.

Kwasnica R. Wprowadzenie do myslenia o wspomadaniu nauczycieli w rozwoju. [w:] Studia Pedagogiczne, LXI. «Z zagadnien pedeutologii i ksztalcenia nauczycieli» / pod. red. H. Kwiatkowskiej i T. Lewowickiego. Warszawa, 1995.

Сбруєва А. А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ ‒ початок ХХІ ст.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Київ, 2005.

Соціолого-педагогічний словник / за ред.: В. В. Радула. Київ : Екс Об, 2004. 304 с.

Кальницька К. Мотивація професійного розвитку педагога. Освіта і управління. 1997. Т. 1, ч. 4. С. 130-140.

Маслоу А. Психология бытия. Київ, 1997.

Borzenko O. P. Features of professional development of foreign language teacher in the system of higher pedagogical education. Modern Tendencies in the Pedagogical Science of Ukraine and Israel: the way to integration. Israel : Ariel, 2018. Issue № 9. Р. 23-29.

Кравченко Г. Формування професійної компетентності викладачів. Імідж сучасного педагога. 2010. № 9. С. 12-17.

Борзенко О. П. Засоби навчання іноземної мови у системі дистанційної освіти. Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 23 жовт. 2015 р. Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. С. 15-18.