ЗНАЧЕННЯ КАФЕДРИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана Вікторівна БЕБКО

Анотація

У статті проаналізовано поняття якості вищої освіти та роль професорсько-викладацького складу у навчально-науковому процесі. Охарактеризовані ключові тенденції, які впливають на діяльність кафедр вищих навчальних закладів та підвищують їх значення у забезпеченні якості вищої освіти. Узагальнені теоретичні основи функціонування кафедри в системі вищої освіти України. Сформульовані висновки: інноваційні зміни, які відбуваються у сфері вищої освіти, потребують вирішення важливих питань забезпечення високої якості вищої освіти; ефективність якості вищої освіти значною мірою залежить від професорсько-викладацького складу кафедр; за роки незалежності України у роботі професорсько-викладацького складу кафедри відбулися як негативні, так і позитивні явища; важливо вдосконалити систему оплати праці викладачів вищих навчальних закладів, їх соціальне забезпечення, покращення умов їх професійної діяльності згідно європейських стандартів; ефективність використання сучасних інформаційних технологій потребує значної фінансової підтримки з боку держави, сучасного матеріально-технічного забезпечення.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БЕБКО, С. В. (2019). ЗНАЧЕННЯ КАФЕДРИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3261
Розділ
Статті
Біографія автора

Світлана Вікторівна БЕБКО, Національний університет харчових технологій

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Посилання

Декларація Всесвітньої конференції “Вища освіта у ХХІ столітті: підходи і практичні заходи” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//rc.edu.ru.

Закон України про вищу освіту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Енциклопедія освіти [енциклопедичне видання] / Національна академія педагогічних наук України; відповід. ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Закон України про освіту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Положення про сертифікацію педагогічних працівників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1190-2018-п#n16

Економічні умови забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти [колективна монографія] / І. М. Грищенко, С. В. Захарін, Д. Г. Кучеренко та ін. / за ред. чл.-кор. НАПН України І. М. Грищенка. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 364 с.

Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні [колективна монографія] / І. М. Грищенко, С. В. Захарін, Д. Г. Кучеренко та ін. / за ред. чл.-кор. НАПН України І. М. Грищенка. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 478 с.

Каленюк І. С., Куклін О. В. Розвиток вищої освіти та економіка знань: монографія / І. С. Каленюк, О. В. Куклін. – К.: Знання, 2012. – 343 с.

Марчук А. Глобалізація та її вплив на розвиток вищої освіти / А. Марчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Pippo/2011_1/Marchuk.htm.

Стрига Е. В. Ролі викладача вищого навчального закладу / Е. В. Стрига // Наука і освіта. – 2013. – № 5. – С. 48-50.