ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Андріївна ГРИЩЕНКО

Анотація

У статті актуалізовано проблему естетичного виховання та зосереджено увагу на питаннях, пов’язаних з упровадженням його в навчальний процес сучасного освітнього закладу. Висвітлено зміст та особливості сучасного естетичного виховання в системі професійної підготовки фахівців педагогічного профілю. Зважаючи на дослідження Л. Масол зазначено, що естетичне виховання майбутніх фахівців необхідно розглядати в широкому значенні, як формування естетичних якостей особистості через залучення до цінностей мистецтва вітчизняної і світової культури та у вузькому (педагогічному), як забезпечення спеціально організованих умов для духовного збагачення особистості засобами мистецтва, формування естетичної культури, світоглядних уявлень, ціннісних художніх орієнтацій у соціокультурному просторі. Надано оцінку виховній діяльності естетичного спрямування у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» на факультеті початкової, технологічної та професійної освіти, зауважено, що серед пріоритетів виховної роботи на факультеті важливим є створення гуманістично зорієнтованого середовища для активної життєдіяльності студентства, спрямованого на творчий саморозвиток і самореалізацію особистості, насамперед, у процесі культурно-естетичної діяльності, що сприяє переходу студентів в активний суб’єкт виховання, спрямовує на підвищення рівня естетичної культури, дозволяє визначати й використовувати творчий потенціал студентів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГРИЩЕНКО, Т. А. (2019). ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3264
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна Андріївна ГРИЩЕНКО, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики і хореографії

Посилання

Про вищу освіту. Закон України від 01.01.2014 р. (зі змінами від 7 грудня 2017 року N 2233–VIII). Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38−39, ст. 380. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page (дата звернення: 09.12.2018).

Зязюн І. А., Семашко О. М. Національна державна комплексна програма естетичного виховання. Рідна школа. 1995. № 12. С. 29–52.

Радкевич В. О. Концепція професійно-художньої освіти. Професійно-технічна освіта. 2000. №. 2. С. 44−46.

Ушакова І. Формування естетичного образу людини у студентської молоді комплексом мистецтв: дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Київ, 2015. 218 с.

Философская энциклопедия / гл.ред. Ф. В.Константинов. Москва: Сов. энциклопедия, 1970. Т. 5. 740 с.

Естетика: словник найбільш уживаних термінів (українською та російською мовами) / уклад. Г. Г. Гуріна. Харків: ХДАК, 2005. 91 с.

Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. Київ: Педагогічна думка, 2001. 514 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 456 с.

Артемова Е. С., Чинаева О. П. Некоторые теоретические и практические проблемы эстетического воспитания. Вопросы философии. 1987. № 4. С. 63–67.

Шевченко Г. П. Взаимодействие искусств в эстетическом воспитании и развитии подростков: автореф. дис. … докт. пед. наук: 13.00.01 / Киевский гос. пед. ин-т им. А. М.Горького. Киев, 1986. 48 с.

Шарата Н., Кедіс О. Художньо-естетичне виховання студентської молоді миколаївського національного аграрного університету. Науковий вісник МДУ імені В. О.Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. 2018. Вип. 1 (60). С. 398−402.

Батрак Т. В. Естетичне виховання студентів засобами зарубіжної художньої культури як міждисциплінарна проблема. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2015. №1. С. 195−201.

Масол Л. М. Художньо-педагогічні технології в основній школі: єдність навчання і виховання: метод. посіб. Харків: «Друкарня Мадрид», 2015. 178 с.

Шевченко Г. П. Розвиток естетичного виховання у вищих навчальних закладах України на сучасному етапі. Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки. 2010. Вип. 7. С. 9–13.

Церклевич В. С., Кирилюк Ю. М. На допомогу куратору академічної групи: інформаційно-методичний посібник. Хмельницький: ХКТЕІ, 2015. 112 с.

Скрипнікова С. В. Досвід естетичного виховання в Україні: витоки, сучасний стан та перспективи розвитку. Естетична освіта педагога: колективна монографія / за ред. Андрущенко Т. І. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. С. 99−116.