СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана Анатоліївна САЯПІНА

Анотація

На підставі аналізу науково-методичної літератури, практики викладання в закладах вищої освіти доведено, що навчальний посібник зі спеціальної дисципліни буде активним засобом організації навчального процесу та управління пізнавальною діяльністю майбутніх магістрів, якщо подати його у вигляді функціональної та поліструктурної дидактичної системи. Результати теоретичних досліджень підтверджено висновками дослідно-експериментальної роботи, яка включала: аналіз вишівських навчальних книг із погляду реалізації в них дидактичних функцій; спостереження за використанням в освітньому процесі структурних компонентів навчальних посібників й альтернативних моделей вишівських видань; анкетне опитування авторів, викладачів, майбутніх магістрів. Навчальний посібник зі спеціальної дисципліни, адекватний цілям і задачам сучасної вузівської освіти, − це поліфункціональна дидактична система, структура якої детермінується її функціями. Оптимальне керування пізнавальною діяльністю магістрів у навчальному процесі з використанням навчального посібника здійснюється за умови реалізації його дидактичних функцій (інформаційно-комунікативної, пізнавальної, мотиваційно-стимулювальної, організаційно-керувальної, самоосвітньої, дослідницької, розвивально-виховної, контрольно-оцінювальної) і структурування за моделлю: зміст, передмова, введення, основний текст, таблиці, ілюстрації (схеми, графіки, малюнки, фотографії), вказівки, рекомендації, питання, тести, завдання, вправи, висновки, резюме структурної частини, висновок, рекомендована література, примітки, додатки, покажчики, бібліографія. Цілеспрямована організація навчального тексту в посібнику, відповідна цій структурно-функціональній моделі, управляє розвитком ключових компетенцій майбутніх магістрів, їх самостійною пізнавальною та дослідницькою діяльністю, закономірностями засвоєння та застосування знань.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
САЯПІНА, С. А. (2019). СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3268
Розділ
Статті
Біографія автора

Світлана Анатоліївна САЯПІНА, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки вищої школи

Посилання

Волинський В.П. Дидактичні призначення і характеристики комп'ютерних електронних навчальних посібників і підручників. Українська література в загальноосвітній школі: Науково-методичний журнал. 2006. № 7. С. 31−34.

Волинський В.П., Красовський О.С., Чорноус О.В., Якушина Т.В. Конструювання і змістове наповнення електронних підручників пізнавальним і операційно-діяльнісним матеріалом. Компʼютер у школі та сім'ї. 2011. № 2. С. 44−49.

Замороцька В. Навчальний підручник у ВНЗ як засіб керування пізнавальною діяльністю майбутнього вихователя ДНЗ. Збірник наукових праць : педагогічні науки. Херсон : Айлант, 2011. Вип. 58. Ч. ІІ. С. 318–322.

Коркішко А. В. Навчально-методична та наукова література з іміджелогії в системі професійної підготовки майбутнього магістра педагогіки вищої школи. Актуальні питання сучасної педагогіки : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. О. В. Кузьміної. Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2016. Вип. 2. С. 109−114.

Коркішко О.Г., Саяпіна С.А. Дидактичний потенціал електронного підручника в системі підготовки майбутнього педагога. Вісник Луганського національного університету ім. Т.Шевченка (Педагогічні науки). 2013. № 13 (272). Ч. І. С. 178−184.

Хижняк І.А. Електронний підручник із мови й розвитку мовлення в системі засобів електронної лінгвометодики для початкової школи. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. Т. 51. Вип. 1. С. 57−66. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2016_51_1_8 (дата звернення: 09.02.2019).