АНАЛІЗ ДОСВІДУ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юрій Миколайович АТАМАНЧУК

Анотація

Інформатизація управління освітнім процесом у нинішніх умовах – це відповідь системи освіти на процеси трансформації суспільства. Вона зв’язана не тільки із забезпеченням закладів вищої освіти засобами обчислювальної техніки й підключенням до мережі Інтернет. Її слід розглядати як цілеспрямований процес зміни змісту, методів і організаційних форм організації управління, оскільки вже зараз відчувається перехід від організації освітнього процесу в умовах обмеженого доступу до інформації, до організації управління та отримання освіти з необмеженим доступом усіх учасників освітнього процесу до навчальних матеріалів, засобів навчальної діяльності тощо.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
АТАМАНЧУК, Ю. М. (2019). АНАЛІЗ ДОСВІДУ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3272
Розділ
Статті
Біографія автора

Юрій Миколайович АТАМАНЧУК, Класичний приватний університет

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри освіти і управління навчальним закладом

Посилання

Иванова Т. Ю., Приходько В. И. Кибернетико-синергетический подход в теории управления. Менеджмент в России и за рубежом. Москва, 2004. № 5 С. 132–137.

Про інформацію : Закон України від 2.10.1992 р. № 2657-XII. Дата оновлення: 01.01.2017. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg

=2657-12 (дата звернення: 14.02.2019).

Про Концепцію Національної програми інформатизації : Закон України від 04.02.1998 р. № 75/98-ВР. Дата оновлення 11.08.2013. URL: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/75/98-вр (дата звернення: 14.02.2019).

Законодавство України про освіту : зб. законів станом на 15 жовтня 2018 р. Верховна Рада України : офіц. вид. К. : Парламентське вид-во, 2018. 159 с.

Винер Н. Я математик : сокр. пер. с англ. М. : Наука, 1967. 353 с.

Виноградський М. Д., Виноградська А. М. , О. М. Шканова Організація праці менеджера : навч. посіб. К. : Вид-во Кондор, 2003. 414 с.

Гірняк О. М., Лазановський П. П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум : навч. посіб. К. : Магнолія плюс, 2003. 336 с.

Дзюба Л. А. Психологічні чинники впровадження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 : Луганськ, 2003. 211 с.

Максименко С. Д. , Заброцький М. М. Технологія спілкування (комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування) Серія «Психол. інструментарій»: К. : Главник, 2005. 112 с.

Альтшуллер Г. С., Зусман А. В. , В. И. Филатов Поиск новых идей: от озарения к технологии. (Теория и практика решения изобретательских задач) Кишинев : Карта Молдовеняскэ, 1989. 381 с.

Дзюба Л. А. До питання про сучасні освітні технології / Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. / за ред. C. Д. Максименко. К. : Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України , 2002. Т. ІV, Ч. 7. С. 27–29.

Середня освіта в Україні: Нормативно-правове регулювання / за заг. ред. В. С. Журавського. К. : ФОРУМ, 2004. 1084 с.

Модернизация модели системы управления качеством высшего образования Украины : монография / за ред. Момот А. И. Донецк : Ноулидж, Донец. отд-ние, 2012. 179 с.

Беляцкий Н. П. Менеджмент. Основы лидерства : учеб. пособ. Минск : Новое знание, 2002. 250 с.

Пономаренко В. С., Журавльова І. В. , В. В. Туманов. Основи захисту інформації : навч. посіб. Харків : Вид. ХДЕУ, 2003. 176 с.