ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І СТРУКТУРА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Владислав Юрійович КИВА

Анотація

У статті описується характерні зміни щодо державотворення та реформування сектору безпеки й оборони України, зокрема системи військової освіти. Звертається увага на роль та важливість викладача системи військової освіти як суб’єкта науково-педагогічної діяльності. Здійснено аналіз основних методологічних підходів до розуміння поняття «інформаційно-комунікаційна компетентність» фахівців. З’ясовано, що переважна більшість наукових робіт присвячена формуванню/розвитку її у фахівців різних галузей. У більшості з цих робіт вона розглядається, як складова професійної компетентності. Автором враховано складність і багатогранність досліджуваної компетентності та запропоновано визначення «інформаційно-комунікаційна компетентність викладача системи військової освіти». На основі аналізу наукових джерел і дисертаційних робіт визначено її структуру, що містить ціннісно-мотиваційний, інтелектуальний, праксеологічний, інформаційно-технологічний та суб’єктний компоненти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КИВА, В. Ю. (2019). ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І СТРУКТУРА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3273
Розділ
Статті
Біографія автора

Владислав Юрійович КИВА, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

ад’юнкт наукового центру дистанційного навчання

Посилання

Грабовський П. П. Розвиток інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті: дис. …канд. пед. наук: 13.00.04. Житомир, 2016. 250 с.

Дегтярьова Г. А. Теоретичні і методичні основи розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти : дис. …док. пед. наук: 13.00.04. Харків, 2017. 794 с.

Кочарян А. Б. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників гуманітарних спеціальностей класичних університетів : дис. …канд. пед. наук: 13.00.10. Київ, 2016. 280 с.

Овчарук О. В. Компетентність як ключ до оновлення змісту освіти. Освіта.ua. 2007. URL: http://ru.osvita.ua/school/method/381/. (Дата звернення: 12.01.2019).

Сисоєва С.О. Баловсяк Н.В. Інформаційна компетентність фахівця: технології формування. Чернівці: Технодрук, 2006. 208 с.

Сороко Н. В. Розвиток інформаційно-комункаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища : дис. …канд. пед. наук: 13.00.10. Київ, 2012. 256 с.

Спірін О. М. Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійноспеціалізованих компетентностей вчителя інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання. 2009. №5(13). URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/183/169. (Дата звернення: 12.01.2019).

Спірін О. М. Основні підходи до визначення понять. Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України: [метод. реком.] / В.Ю. Биков, О.В. Білоус, Ю.М. Богачков та ін. Київ: Атіка, 2010. 88 с.

Тимофєєва І. Б. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. Київ, 2017. 255 с.

Федорук Г. М. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Вінниця, 2015. 259 с.

Фридланд А. Я. Основные ресурсы информатики. М.: Астрель-АСТ-Профиздат, 2005. 284 с.

Ягупов В.В., Ягупова Г.В. Вища військова освіта України та інформаційне суспільство. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2010. № 28. С. 299–305.

Ягупов В. В. Інформаційно-комунікаційні технології в дистанційному навчанні майбутніх кваліфікованих робітників. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: довід, проблеми, перспективи: зб. наук. пр. Львів, 2015. Вип. 4, Ч. 2. С. 202–205.

Jagupow Wasyl. Zawodowa edukacja technichna Ukrainy a społeczeńswo informacyjne / Wasyl Jagupow // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie : Seria Edukacja Techniczna i Informatyczna / pod red. Aliny Gil. Częstochowa, 2010. Tom V. S. 143–154.