АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – ОСНОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана Анатоліївна САЯПІНА
Олена Геннадіївна КОРКІШКО
Артем Володимирович КОРКІШКО
Єлизавета Дмитрівна СМОЛЯР

Анотація

Актуалізовано питання активізації академічної доброчесності на всіх рівнях освіти та досліджень, що сприятиме формуванню професіоналізму викладачів і здобувачів у закладах вищої освіти.

Наголошено, що наріжним завданням суспільства, орієнтованого на стабільний розвиток та спадкоємність, має бути формування професійної спільноти, яка сповідує принципи академічної доброчесності, а фахівців освітньої галузі – підтримка ідей академічної доброчесності.

Зазначено, що поняття академічної доброчесності суголосне з основними етичними нормами людської поведінки, що формуються в спільноті науковців, науково-педагогічних працівників і здобувачів освіти та є запорукою довіри між членами освітянської спільноти, де кожен намагається інвестувати власне доброчесне ставлення в розвиток свого наукового середовища.

Акцентовано, що в університетській системі забезпечення принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин мають бути створені логічно пов’язані між собою складники: нормативна база, структурні підрозділи та уповноважені комісії, інформаційна база, інструменти контролю додержання академічної доброчесності в освітній і науковій діяльності закладу вищої освіти.

Висвітлено зміст роботи щодо запровадження ідей академічної доброчесності у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Наведено приклади роботи кафедри педагогіки вищої школи щодо популяризації норм академічної доброчесності (онлайн-курси, онлайн-стажування, підвищення кваліфікації, навчальні дисципліни, силабуси тощо).

Наголошено на необхідності більшого популяризування академічної доброчесності та мотивації науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти будувати свою кар’єру відповідно до задекларованих у ній принципів, що сприятиме чіткому орієнтиру до сталого розвитку.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
САЯПІНА, С. А., КОРКІШКО, О. Г., КОРКІШКО, А. В., & СМОЛЯР, Є. Д. (2021). АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – ОСНОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4256
Розділ
Статті
Біографії авторів

Світлана Анатоліївна САЯПІНА, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогіки вищої школи

Олена Геннадіївна КОРКІШКО, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри педагогіки вищої школи

Артем Володимирович КОРКІШКО, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки вищої школи

Єлизавета Дмитрівна СМОЛЯР, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності
011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи»

Посилання

Професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти»: Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 610 від 23.03.2021 р. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv.

Про вищу освіту: Закон України № 1556-VII від 1 лип. 2014 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Довідник з академічної доброчесності для школярів / уклад. М. В. Григор’єва, О. І. Крикова, С. Г. Пєвко; за заг.ред. О. О. Гужви. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. 64 c.

Савенкова Л.В. та ін. (авт.-укл.) Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ЗВО: методичні поради. Київ: УБА, 2016. 39 с.

Manly T.S., Leonard L.N.K., Riemenschneider C.K. Academic integrity in the information age: virtues of respect and responsibility. Journal of Business Ethics, 2015. № 127. С. 579–590.

Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/

Лесик М., Савченко А. Академічна доброчесність в університеті: погляд і роль студентів. URL: https://academiq.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-v-universyteti-poglyad-rol-studentiv/

Фундаментальні цінності академічної доброчесності (переклад з англ) / за ред. Т. Фішмана. Університет Клемсон, 1999. 39 с.

Бойченко М.І. Інституційні засади академічної доброчесності: філософська та правова концептуалізація. Філософія освіти. 2019. № 1. С. 97–114

Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності: Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти № 11 від 29 жовт. 2019 р. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Рекомендації-ЗВО-система-забезпечення-академічної-доброчесності.pdf

Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти: Лист МОН України № 1/9-650 від 23.10.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729-18#Text

Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми: Затверджено Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 17 листоп. 2020 р. Київ: Український освітянський видавничий центр «Оріон», 2020. 66 с.