РІВНІ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: ВІД ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ ДО МИСТЕЦТВА І ТВОРЧОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юрій Васильович ТИМОШЕНКО
http://orcid.org/0000-0003-0800-9328
Лариса Віталіївна ЗАВГОРОДНЯ
http://orcid.org/0000-0002-6241-5856

Анотація

На основі теоретичного термінологічного аналізу й узагальнення практики застосування категорійно-поняттєвого апарату загального і освітнього менеджменту уточнено і розмежовано зміст взаємопов’язаних понять «управлінська техніка», «управлінська технологія», «мистецтво управління»,
«управлінська творчість», які відображають різні рівні управлінської діяльності керівника освітньої організації і становлять собою сутнісні характеристики його управлінської культури.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТИМОШЕНКО, Ю. В., & ЗАВГОРОДНЯ, Л. В. (2021). РІВНІ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: ВІД ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ ДО МИСТЕЦТВА І ТВОРЧОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4257
Розділ
Статті
Біографії авторів

Юрій Васильович ТИМОШЕНКО, Черкаський Національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогічних наук, освітнього і соціокультурного менеджменту

Лариса Віталіївна ЗАВГОРОДНЯ, Черкаський Національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри педагогічних наук, освітнього і соціокультурного менеджменту

Посилання

Конверський А.Є. Логіка: підручник. 2-ге вид., виправл. Київ: Київський університет, 2017. 391 с.

Хоронжий А.Г. Основи соціального управління: курс лекцій: навч. посіб. Львів: Магнолія плюс, 2006. 220 с.

Шегда А.В. Менеджмент: підручник. Київ: Знання, 2004. 687 с.

Скирбекк Г., Гилье Н. Платон–Идеальное государство: образование и вся власть «экспертам». История философии.

Под ред. С.Б. Крымского. М.: ВЛАДОС, 2008. С. 86–114.

Тайлор Э.Б. Первобытная культура [пер. с англ.]. М.: Политиздат, 1989. 573 с.

Виханский О.С. Концептуальное изменение бизнес-образования. Проблемы теории и практики управления, 2014.

№10. С. 33–40.

Зязюн І.А. Технологізація освіти як історична неперервність Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 2001.

Вип. 1. С. 73–85.

Сисоєва С.О., Титаренко І.О. Сучасні підходи до визначення педагогічних технологій. Педагогічні технології у

неперервній професійній освіті: монографія / С.О. Сисоєва, А.М. Алексюк П. М. Воловик та ін..; за ред.. С.О. Сисоєвої.

Київ: ВІПОЛ, 2001. С. 13–53.

Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або організаційна та управлінська культури: навч. посіб. Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. 337 с.

Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. М.: Политиздат, 1981. 432 с.

Садковий В.П., Назаров О.О., Домбровська С.М., Харченко А.О. Культура управління: монографія. Харків: НУЦЗУ, 2018.

с.

Mitcham C., Schatzberg E. Defining Technology and the Technological Sciences. Philosophy of Technology and Engineering

Sciences: Handbook of the Philosophy of Science. In A. Meijers (Ed.). Amsterdam, 2009. Vol. 9. P. 33–34.

Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира [пер. с англ.]. М.: Алыгана Паблишер,

504 с.

Горохов В.Г. Понятие «технология» в философии техники и особенность социально-гуманитарных технологий.

Эпистемология и философия науки, 2011. Т. 28. №2. С. 110–123.