РІВНІ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: ВІД ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ ДО МИСТЕЦТВА І ТВОРЧОСТІ

Main Article Content

Юрій Васильович ТИМОШЕНКО
Лариса Віталіївна ЗАВГОРОДНЯ

Abstract

На основі теоретичного термінологічного аналізу й узагальнення практики застосування категорійно-поняттєвого апарату загального і освітнього менеджменту уточнено і розмежовано зміст взаємопов’язаних понять «управлінська техніка», «управлінська технологія», «мистецтво управління»,
«управлінська творчість», які відображають різні рівні управлінської діяльності керівника освітньої організації і становлять собою сутнісні характеристики його управлінської культури.

Article Details

Section
Статті
Author Biographies

Юрій Васильович ТИМОШЕНКО, Черкаський Національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогічних наук, освітнього і соціокультурного менеджменту

Лариса Віталіївна ЗАВГОРОДНЯ, Черкаський Національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри педагогічних наук, освітнього і соціокультурного менеджменту

References

Конверський А.Є. Логіка: підручник. 2-ге вид., виправл. Київ: Київський університет, 2017. 391 с.

Хоронжий А.Г. Основи соціального управління: курс лекцій: навч. посіб. Львів: Магнолія плюс, 2006. 220 с.

Шегда А.В. Менеджмент: підручник. Київ: Знання, 2004. 687 с.

Скирбекк Г., Гилье Н. Платон–Идеальное государство: образование и вся власть «экспертам». История философии.

Под ред. С.Б. Крымского. М.: ВЛАДОС, 2008. С. 86–114.

Тайлор Э.Б. Первобытная культура [пер. с англ.]. М.: Политиздат, 1989. 573 с.

Виханский О.С. Концептуальное изменение бизнес-образования. Проблемы теории и практики управления, 2014.

№10. С. 33–40.

Зязюн І.А. Технологізація освіти як історична неперервність Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 2001.

Вип. 1. С. 73–85.

Сисоєва С.О., Титаренко І.О. Сучасні підходи до визначення педагогічних технологій. Педагогічні технології у

неперервній професійній освіті: монографія / С.О. Сисоєва, А.М. Алексюк П. М. Воловик та ін..; за ред.. С.О. Сисоєвої.

Київ: ВІПОЛ, 2001. С. 13–53.

Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або організаційна та управлінська культури: навч. посіб. Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. 337 с.

Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. М.: Политиздат, 1981. 432 с.

Садковий В.П., Назаров О.О., Домбровська С.М., Харченко А.О. Культура управління: монографія. Харків: НУЦЗУ, 2018.

с.

Mitcham C., Schatzberg E. Defining Technology and the Technological Sciences. Philosophy of Technology and Engineering

Sciences: Handbook of the Philosophy of Science. In A. Meijers (Ed.). Amsterdam, 2009. Vol. 9. P. 33–34.

Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира [пер. с англ.]. М.: Алыгана Паблишер,

504 с.

Горохов В.Г. Понятие «технология» в философии техники и особенность социально-гуманитарных технологий.

Эпистемология и философия науки, 2011. Т. 28. №2. С. 110–123.