РOЗВИТОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Main Article Content

Лілія Анатоліївна ЛЕВИЦЬКА

Abstract

Простежено проблему формування та розвитку міжкультурної комунікації в закладах вищої освіти України в умовах дистанційного навчання. Актуальність теми зумовлена зміною традиційного навчання в період карантину на онлайн-заняття. Показано переваги та недоліки дистанційної форми навчання та його вплив на формування міжкультурної комунікації студентів.

Article Details

Section
Статті
Author Biography

Лілія Анатоліївна ЛЕВИЦЬКА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри німецької філології

References

Положення про дистанційне навчання: Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН від 08.09.2020 № 1115). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703- 13#Text.

Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. Изд. 3-е. Казань: Центр инновационных

технологий, 2012. 608 с.

Биков В.Ю. Відкрита освіта і відкрите навчальне середовище. Теорія і практика управління соціальними системами, 2008. №2. С. 116–123.

Сырцова Е.Л. Реализация идей поликультурного образования при обучении английскому языку в начальной школе. Ярославский педагогический вестник, 2003. Т. 1(34). С. 2‒7.

Садохин А.П. Межкультурная компетентность: понятие, структура, пути формирования. Известия Академии

педагогических и социальных наук, 2007. Вып. XI. С. 86–98.

Pyshnohub, M. Technology of successful distance learning at the university. Conference: les tendances actuelles de la

mondialization de la science Mondale, 2020. Vol. 2. Pр. 19‒25. DOI: 10.36074/03.04.2020.v2.19

Шуневич Б.І. Теоретичні основи дистанційного навчання: навч. посіб. Львів: Нац. ун-т «Львів. Політехніка», 2006. 243 c.

Гуревич Р.С. Інтерактивні технології навчання у вищому педагогічному навчальному закладі. Вінниця: Планер, 2013. 309 с.

Tajiev, M. Features of Distance Learning Technology. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 2020. Vol. 5. Pр. 84–92. DOI: 10.37200/ IJPR/V24I5/PR2020574ISBN: 1475-7192