ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Марія Зіновіївна КУЗІВ
http://orcid.org/0000-0001-5283-9957
Тетяна Василівна ЮРЧИШИН
http://orcid.org/0000-0003-3299-0486
Ірина Осипівна ПОЛИГАЧ
http://orcid.org/0000-0001-7618-8984

Анотація

Статтю присвячено використанню інтерактивних технологій на занятті з іноземної мови. Зазначено, що важливою складовою інтерактивних технологій навчання іноземних мов є форма навчання. Використання інтерактивних форм навчання при роботі зі студентами має ряд переваг, а саме: залучення студентів до процесу навчання вже не як пасивних слухачів, а як активних учасників; підвищення мотивації даної категорії слухачів до вивчення предмета; освоєння сучасних технічних засобів навчання; формування і розвиток навичок самостійної роботи з пошуку інформації та продуктивного використання отриманих знань на практиці. Розглянуто ряд інтерактивних методів навчання, впровадження яких допомагає підвищити ефективність освітнього процесу і досягнути результатів у всіх студентів: обговорення в групах, тренінг, дискусія, метод «мозкового штурму», проблемне навчання. Розглянуто методи спрямовані на підвищення ефективності освоєння матеріалу, що вивчається студентами, і стимулювання їх до вивчення і освоєння нових знань. Показано, як методи можна використовувати не тільки зі студентами на заняттях з іноземної мови, а й для вивчення інших предметів у будь-якому навчальному закладі з різним рівнем освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КУЗІВ, М. З., ЮРЧИШИН, Т. В., & ПОЛИГАЧ, І. О. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4263
Розділ
Статті
Біографії авторів

Марія Зіновіївна КУЗІВ, Західноукраїнський національний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій

Тетяна Василівна ЮРЧИШИН, Західноукраїнський національний університет

кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій

Ірина Осипівна ПОЛИГАЧ, Західноукраїнський національний університет

викладачка кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій

Посилання

Шайдарова О. Использование интерактивных методов и приемов при обучении групповому общению на английском

языке. Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты: межвуз. сб. науч. трудов, 2015. Вып. 33. С. 101–107.

Свириденко І. Інтерактивні технологї і методи навчання іноземних мов на немовних факультетах. Наукові записки.

Серія: Філологічні науки, 144: 455–458. URL: http://eprints.zu.edu.ua/22222/1/Свириденко%20%IM.%20-%20%СТАТТЯ.pdf.

Кашапов М (сост.). Неимитационные активные методы обучения: методические указания. Ярославль: Яросл. гос. ун-т,

32 с. URL: http://kat-kem.ru/wp-content/uploads/2017/10/Кашапов-М.М.-Неимитационные-методы-обучения.pdf.

Коваль Т. Інтерактивні технології навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах. Інформаційні технології і

засоби навчання, 2011. №6(26). URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/546/451/.

Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. Київ: АПН, 2002. Т. 134(2). 136 с.

Панина Т., Вавилова Л. Современные способы активизации обучения. 4-е изд., стер. М.: 2008. 176 с.

Сафонова Л. (сост.) Методические указания по применению интерактивных форм обучения, Великие Луки, 2015. 38 с.

Редько В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови. Рідна школа, 2011. № 8–9. С. 28–35. URL:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2011_8-9_8.

Новак І.М. Інтерактивні методи навчання іноземних мов у закладах вищої освіти. Інноваційна педагогіка, 2021. 32(1). C.

–125. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2021/32/part_1/28.pdf.

Шарипова Л.Х. Интерактивные технологии в профессионально-ориентированном обучении иностранному языку в образовательном учреждении. Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств, 2016. №3. С. 133–135.