ФОРМУВАННЯ СТИЛІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ЗАСОБАМИ НАУКОВОГО СТИЛЮ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Михайлівна КРАСОВСЬКА
http://orcid.org/0000-0001-8614-8396
Людмила Петрівна БОТЬ
http://orcid.org/0000-0001-8718-3863

Анотація

У статті приділено увагу формуванню стилістичної компетентності засобами наукового стилю, подано методичні розробки практичних занять зі стилістики для студентів-філологів та проаналізовано можливості наукового мовлення в нових умовах розбудови українського суспільства

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КРАСОВСЬКА, О. М., & БОТЬ, Л. П. (2021). ФОРМУВАННЯ СТИЛІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ЗАСОБАМИ НАУКОВОГО СТИЛЮ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4266
Розділ
Статті
Біографії авторів

Олена Михайлівна КРАСОВСЬКА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри методики навчання, стилістики та культури української мови

Людмила Петрівна БОТЬ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри методики навчання, стилістики та культури української мови

Посилання

Бондаренко Г.П. Формування наукової мовнокомунікативної компетенції дослідника під час навчання у ВНЗ як чинник

підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців (лінгвістичний аспект). Духовність особистості: методологія,

теорія і практика, 2017, Вип. 6(81). С. 31–40.

Нагрибельна І. Самостійна робота в системі підготовки майбутніх учителів до навчання української мови в початкових класах: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). Херсон, 2016. 44 с.

Проценко О.В. До проблеми вивчення функціональних стилів у вищій школі. Вісник Житомирського державного

університету імені Івана Франка , 2013. Вип. 6. С. 269–274.

Семеног О. М. Культура наукової української мови: навчальний посібник. Вид. 2-ге, Київ: Академія, 2012. 216 с.

Селегій П. Український науковий текст: Проблеми комунікативної повноцінності та стильової досконалості: дис. … д-ра філолог. наук: 10.02.01 – українська мова. Київ, 2016. 427 с.

Дроздова І. Наукові основи формування українського професійного мовлення студентів нефілологічних факультетів

ВНЗ: монографія. Харків: ХНАМГ, 2010. 320 с.

Зелінська Н. Нова модель наукової комунікації і дискурс. Стиль і текст, 2004. Вип. 4. С. 19–27.

Ракшанова Г., Дядюра Г. Вивчення фахової термінології як елемент розвитку творчих здібностей у студентів технічного

профілю на заняттях з української мови. Актуальні проблеми філології: Матеріали міжнародної науково-практичної

конференції (м. Івано-Франківськ, 8–9 листопада 2013 року). Херсон: Гельветика, 2013. С. 15–18.

Тоцька Н. Методика роботи викладачів вищого технічного навчального закладу над українським професійним

мовленням студентів. Дивослово, 2003. №1. С. 62–65.