ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ЧДТУ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Людмила Іванівна ІВАНЧЕНКО
http://orcid.org/0000-0002-7053-2948
Олександр Анатолійович БІЛИК
http://orcid.org/0000-0001-6793-325X

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми адаптації іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладах України, виявлено основні труднощі під час адаптаційного процесу. Встановлено, що особливості адаптації іноземних студентів визначаються комплексом психофізіологічних, навчально-пізнавальних, соціокультурних та побутових факторів. У адаптації важливе значення відіграє структура відносин усіх компонентів освітнього процесу. Процес адаптації іноземних студентів до освітнього середовища вищого навчального закладу повинен бути організованим, цілеспрямованим та комплексним. Зроблено висновок, що проблеми пристосування іноземних студентів до українського освітнього середовища і до навчання в українських університетах потребують усебічних психолого-педагогічних досліджень

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ІВАНЧЕНКО, Л. І., & БІЛИК, О. А. (2021). ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ЧДТУ). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4268
Розділ
Статті
Біографії авторів

Людмила Іванівна ІВАНЧЕНКО, Черкаський державний технологічний університет

викладачка кафедри української мови та загального мовознавства

Олександр Анатолійович БІЛИК, Черкаський державний технологічний університет

директор навчально-наукового центру по роботі з іноземними студентами

Посилання

Кондратова Н.О. Проблеми адаптації студентів ВНЗ: зміст, форми, психологічна специфіка. Психологія: зб. наук. праць.

Київ: НПУ, 1999. Вип. 2. С. 189–196.

Алексеєва Т.В. Психологічні фактори та прояви процесу адаптації студентів до навчання у ВНЗ: автореф. дис... канд.

психол. наук: 19.00.01. Київ: Нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2004. 20 с.

Антонова В.Б. Психологические особенности адаптации иностранных студентов к условиям жизни и обучения в Москве. Вестник ЦМО МГУ, 1998. № 1. С. 125–133.

Віхрова О.В. Оцінювання адаптивних станів студентів-іноземців на початку вивчення природнично-математичних

дисциплін. Вісник ЧНУ. Серія Педагогічні науки, 2016. №7. С. 51–55.

Сладких І.А. Розвинутий емоційний інтелект студентів-іноземців як умова готовності до навчання. Наука і освіта:

педагогіка, 2014. № 2. С. 103–107.

Хвалина Е.А. Обучение иностранных студентов. Человек и современное общество: вопросы педагогики и психологи.

Материалы международной заочной научно-практической конференции. Ростов н/Д: ЭКОР-книга, 2012. Ч. I. С. 117–121.

Борисенко Т.В. Особливості соціально-психологічної адаптації іноземних студентів до навчання у ВНЗ. Проблеми

сучасної освіти: збірник науково-методичних праць. Укл.: Ю. В. Холін, Т. О. Маркова. Харків.: ХНУ імені В. Н. Каразіна,

С. 139–149.

Булгакова Н.Б. Система пропедевтичної підготовки іноземних громадян з природничих дисциплін у технічному

університеті: дис.. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2002. 446 с.

Кривцова И.О. Социокультурная адаптация иностранных студентов к образовательной среде российского ВУЗа (на

примере Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко). Фундаментальные исследования, 2011. № 8. С. 288.

Тіщенко О.М. Стратегії адаптації іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладах. Актуальні питання

організації навчання іноземних студентів у європейському освітньому просторі: Матеріали міжнародної науково-

методичної конференції. Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. Івана Пулюя. 2014. С. 121–123.