ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНІХ ІНОЗЕМНИХ ФІЛОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лілія Осипівна СВИЩ
http://orcid.org/0000-0002-4360-9700

Анотація

Обстоюється позиція, що розроблення педагогічних умов формування ціннісно-смислового досвіду майбутніх іноземних філологів є актуальним науково-практичним завданням. Здійснено детермінацію поняття «педагогічні умови» як базового методологічного концепту досягнення мети дослідження. Педагогічні умови потрактовано як обов’язковий елемент освітніх систем, що сприяють ефективному здійсненню освітнього процесу і досягненню бажаних результатів. Відповідні засоби й технології орієнтовані як на суб’єктів освітнього процесу, так і на освітній матеріально-процесуальний простір. Теоретично визначено педагогічні умови формування ціннісно-смислового досвіду майбутніх іноземних філологів у процесі професійної підготовки. Найбільш перспективними педагогічними умовами щодо формування ціннісносмислового досвіду майбутніх іноземних філологів у процесі професійної підготовки визначено: 1) формування знаннєвої основи ціннісних мотивацій у професійній діяльності майбутніх філологів; 2) розвиток ціннісно-смислової сфери здобувачів філологічної освіти шляхом створення аксіо-орієнтованого освітнього середовища; 3) формування у майбутніх філологів операційно-діяльнісних умінь реалізації аксіологічних знань й ціннісних пріоритетів

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СВИЩ, Л. О. (2021). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНІХ ІНОЗЕМНИХ ФІЛОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4273
Розділ
Статті
Біографія автора

Лілія Осипівна СВИЩ, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

старша викладачка кафедри української та іноземних мов

Посилання

Finding a new consensus on European civil society values and their evaluation. Study. Brussel: Visits and Publications, 2020. 135 р.

Galland O., Lemel Y. Tradition vs. Modernity: The Continuing Dichotomy of Values in European Society. Dans Revue française de sociologie, 2008. № 5 (Vol. 49). Р. 153–186.

Свищ Л.О. Особливості ціннісної складової професійної підготовки майбутніх фахівців з іноземної філології у Польщі. Science and education: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. P. 468–475.

Свищ Л.О. Особливості ціннісної професійної підготовки майбутніх фахівців з іноземної філології у Великобританії. Scientific practice: modern and classical research methods: I International Scientific and Practical Conference (February 26, 2021, Boston, USA). Boston, 2021. Vol. 2. Р. 158–160.

Lovat T., Toomey R. Values Education and Quality Teaching, Amsterdam: Springer Netherlands, 2009. XVIII, 172 p.

Pérez-Jorge D., Medero F., Molina-Fernández E. A Study of Educational Programmes that Promote Attitude Change and Values Education in Spain. Asian Social Science, 2017. Vol. 13, № 7. P. 112–130.

Литвин А., Мацейко О. Методологічні засади поняття «педагогічні умови». Педагогіка і психологія професійної освіти, 2013.

№ 4. С. 43–63.

Кравченко О. Педагогічні умови формування медіаграмотності майбутніх вчителів у сучасних закладах вищої освіти: обґрунтування проблеми. Актуальнi питання гуманiтарних наук, 2020. Вип 31. Том 3. С. 270–275.

Пелех Ю.В. Ціннісно-смисловий концепт професійної підготовки майбутнього педагога: монографія. Рівне: Тетіс, 2009. 400 с.

Хом’юк В.В. Сутність поняття «педагогічна умова» в контексті висвітлення проблеми формування математичної компетентності. International scientific-practical congress of pedagogues and psychologists “The generation of scientific ideas”, the 27th of November, 2014, Geneva (Switzerland), 2014. P. 104–109.

Терьохіна О.Л. Організаційно-педагогічні умови формування інженерного мислення майбутніх інженерів-машинобудівників.

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2015. Вип. 40. С. 281–287.

Когут І.В. Формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Полтава, 2015. 250 с.

Нечепоренко М.А. Формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-особистісного саморозвитку: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Вінниця-Тернопіль, 2019. 290 с.

Гнєдкова О.О. Педагогічні умови формування контролю фахових знань майбутніх учителів іноземних мов у процесі дистанційного навчання: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Херсон, 2017. 294 с.

Coyle D. CLIL – a pedagogical approach. In N. Van Deusen-Scholl, ornberger N., Encyclopedia of Language and Education, 2 nd ed. 2008. P. 97–111.

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи. Київ: Міністерство освіти і науки України, 2016. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 08.04.2021).

Братко М. Структура освітнього середовища вищого навчального закладу. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Педагогічні науки, 2015. Вип. 135. С. 67–72.