ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Main Article Content

Юлія Анатоліївна ГАЛАЙКО

Abstract

У статті розглянуті теоретичні результати дослідження щодо виявлення впливу проектної діяльності на розвиток методичної компетентності майбутнього вчителя математики у процесі магістерської підготовки. Виділені умови, що забезпечують формування методичної компетентності майбутнього вчителя математики в умовах магістратури на основі проектного навчання математики. Акцентовано увагу, що для формування методичної компетентності доцільним є використання практико-орієнтованих та дослідницьких проектів, що сприяють розвитку здатності до розвязання завдань майбутньої професійної діяльності. У контексті останнього особливої ваги набуває той факт, що проектні технології створюють умови, які сприяють вдосконаленню мотиваційного, когнітивного, праксеологічного, професійно-особистісного та рефлексивних компонентів методичної компетентності майбутніх вчителів математики, що в цілому й забезпечує позитивну динаміку у її розвитку.

Article Details

Section
Статті
Author Biography

Юлія Анатоліївна ГАЛАЙКО, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри геометрії і алгебри

References

Годованюк Т.Л. Методична підготовка майбутніх учителів математики як педагогічна проблема. Молодь і ринок, 2019. №2(4). С. 295–302.

Ачкан В.В. Підготовка майбутніх вчителів математики до інноваційної педагогічної діяльності. Монографія. Київ: Маслаков, 2018. 308с.

Лодатко Є.О. Професійно-педагогічна підготовка викладача вищої школи в умовах освітніх змін: соціокультурний аспект. Вісник Львівcького університету. Серія педагогічна, 2009. Вип. 25. Ч.3. С. 3–10.

Акуленко І.А. Особливості компетентнісно орієнтованої методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 2013. Вип.122. С. 58–66.

Кузьмінський А.І., Тарасенкова Н.А., Акуленко І.А. Наукові засади методичної підготовки майбутнього вчителя математики. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. 320 с.

Тарасенкова Н.А., Акуленко І.А. Методичне компетентності у системі фахової підготовки майбутнього вчителя математики. Вища освіта України, 2011. №3. С. 53–66.

Матяш О.І. Теоретико-методичні засади формування методичної компетентності майбутнього вчителя математики до навчання учнів геометрії: монографія. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2013. 450 с.

Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник. Київ: НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. 2011. 320 с.

Мартиненко О.В., Ковтун Г.І. Формування педагогічної компетентності вчителя математики та економіки. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014. №1(35). С. 334–343.

Любчак Н.М. Проектні технології: сутність та особливості використання в навчальному процесі. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2014. Вип.122. С. 144–150.