ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ТА У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана Василівна ДОМУСЧИ
http://orcid.org/0000-0003-3375-2682
Валентина Іванівна ТРИГУБ
http://orcid.org/0000-0002-4436-2017

Анотація

Визначено роль екологічного виховання на уроках географії та у позаурочний час учнів загальноосвітньої школи. Проаналізовано оновлені навчальні програми з географії на предмет висвітлення в їхньому змісті екологічної складової. Наведено приклади форм та методів, які використовують на уроках географії і у позаурочний час та сприяють формуванню екологічної компетентності учнів. Висвітлено роль учителя географії у процесі набуття(дописати це слово) екологічної освіти і виховання учнів. Визначено, що саме від його знань, бажання та професійного вміння залежить рівень формування екологічної свідомості школярів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДОМУСЧИ, С. В., & ТРИГУБ, В. І. (2021). ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ТА У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4284
Розділ
Статті
Біографії авторів

Світлана Василівна ДОМУСЧИ, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

аспірантка кафедри географії України, ґрунтознавства та географії ґрунтів

Валентина Іванівна ТРИГУБ, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

кандидатка географічних наук, доцентка кафедри географії України, ґрунтознавства та географії ґрунтів

Посилання

Прохорова Л.А., Зав’ялова Т.В., Непша О.В. Екологічна освіта та виховання молоді як основа екологічної культури суспільства. Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (20–21 квітня 2018 р). Мелітополь: Видавництво МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2018. С.143–146.

Голянич Т.І. Формування екологічної культури школярів на уроках географії. Географія, 2016. № 9/10. С. 2–10

Екологічне виховання школярів: Метод. посібник для учнів, вчителів та студентів природничого факультету. Тернопіль: ТДПІ, 1995. 142 с.

Ткачук Н.О., Ткачук О.П. Особливості екологічного виховання учнів шляхом співпраці загальноосвітніх і вищих навчальних закладів. Інтернаука: міжнародний науковий журнал, 2017. № 2(24). С. 95–100.

Горбатюк В.С. Формування екологічної культури на уроках географії: з досвіду роботи. Географія та економіка в рідній школі, 2014. №11. С. 18–20

Корнус О.Г., Корнус А.О., Мовчан В.В. Роль шкільної географії у формуванні екологічної свідомості учнів. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Екологія, 2016. Вип. 1. С. 99–110. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnueko_2016_1_13

Мовчан В.В., Корнус О.Г., Корнус А.О. Екологічна освіта і виховання у шкільному курсі географії. Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки, 2017. Вип. 8. С. 191–195. URL: http://scinotesgeo.at.ua/Volume_8/Movchan_Kornus.pdf (дата звернення: 10.04.2021)

Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text

Про Державну національну програму "Освіта" ("Україна XXI століття"): Постанова Кабінету міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF#Text

Про Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 р. № 1243. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1243736-11?lang=ru#Text

Про концепцію екологічної освіти в Україні: Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 20.12.2001 р. № 13/6-19 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v6-19290-01#Text

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України від 25 червня 2013 р. № 344/2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Кларин В.М., Джуринский А.Н. Педагогическое наследие: Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г. М.: Педагогика, 1989. 416 с.

Корнус А.О., Бондаренко Г.О. Оптимізація структури діючої навчальної програми шкільного курсу фізичної географії України. Географічна наука і освіта в Україні: зб. наук. пр. Київ: Фітосоціоцентр, 2000. С. 76–77.

Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. Соч. в 2-х т. М.: Просвещение, 1982.

Йоганзен В.Г. Основные принципы и формы природоохранительного просвещения. О преподавании основ охраны природы в педвузах, 1971. Вып. 1. С. 5–7.

Кучер Т.В. Экологическое образование учащихся в обучении географии: пособие. М.: Просвещение, 1990. 127 с.

Прохорова Л.А., Зав’ялова Т.В., Непша О.В. Екологічна освіта в міжпредметних зв’язках географії і біології. Екологічна стратегія майбутнього: досвід і новації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (30–31 березня 2017 р., Умань). Умань: Видавець Сочинський М.М., 2017. С. 136–138.

Копилець Є. Уроки географії, спрямовані на виховання екологічних ціннісних орієнтацій школярів: спроба класифікації. Географія та основи економіки в школі, 2011. №11/12. С. 35–38.

Корнєєв В.П., Круглик Л.І. Інноваційність – важлива ознака сучасної географічної освіти. Географія, 2009. №17. С. 2–4.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6–9 класи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2020/geografiya-6-9-14.07.2017.pdf (дата звернення: 10.04.2021)

Тонка Ю.В. Використання інноваційних методів навчання у формуванні екологічної свідомості учнів на уроках географії. Таврійський вісник освіти, 2013. №1 (41). С. 259–264.

Крушніцький М.С. Формування екологічних знань та вмінь сільських школярів у процесі вивчення фізичної географії: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (географія)». Київ: Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2010. 21 с. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/9786/1/Krushnitskyi.pdf (дата звернення: 10.04.2021)