ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я У ЗАКЛАДІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Анастасія Вікторівна ШКУРОПАТ
http://orcid.org/0000-0001-6410-8588
Ігор Валентинович ГОЛОВЧЕНКО
http://orcid.org/0000-0003-2153-2367
Юлія Миколаївна ЮРІНА
http://orcid.org/0000-0003-3197-9090

Анотація

Освітньо-професійна програма спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) є правовими документами, що визначають компетентнісні вимоги у підготовці фахівців. Побудова освітньо-професійної програми на компетентнісному підході може переорієнтувати навчання з процесу на результат освіти в діяльнісному та особистісно орієнтованому вимірі. У освітньо-професійній програмі компетентності здобувача поділені на три складові частини: інтегральну, загальні та фахові (предметні). Проаналізовано результати анкетування вчителів біології та основ здоров’я та встановлено, що кожна із зазначених у освітній програмі компетентностей вважалася доцільною для вивчення не менш ніж 80% опитаних. Найбільшу дискусію викликали фахові компетентності 8, 13, 14, що, можливо, пов’язано із складністю питань, які необхідно вивчити та засвоїти для набуття цих компетентностей. Переважна більшість вчителів відмітила, що у освітній програмі перераховані всі необхідні компетентності для формування майбутнього вчителя біології та основ здоров’я. Тому запропонований перелік загальних та фахових компетентностей вважаємо вичерпним для підготовки вчителів біології та основ здоров’я у середній школі

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ШКУРОПАТ, А. В., ГОЛОВЧЕНКО, І. В., & ЮРІНА, Ю. М. (2021). ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я У ЗАКЛАДІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4285
Розділ
Статті
Біографії авторів

Анастасія Вікторівна ШКУРОПАТ, Херсонський державний університет

кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри біології людини та імунології

Ігор Валентинович ГОЛОВЧЕНКО, Херсонський державний університет

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології людини та імунології

Юлія Миколаївна ЮРІНА, Херсонський державний університет

кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри соціальних комунікацій

Посилання

Про вищу освіту: Закон України 1 липня 2014 року № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Коренева І.М. Компетентності вчителя біології: погляд крізь освіту для сталого розвитку. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи, 2018. № 62. С.108–113.

Бібік Н.М. Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті. Український педагогічний журнал, 2015. № 1. С. 47–58.

Бірюк Л.Я. Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових класів в руслі культурологічного підходу. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, 2013. №10(4). С. 222–229.

Національна рамка кваліфікацій (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 519). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text.

Descriptors defining levels in the European Qualifications Framework (EQF). URL: https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page

Сергієнко Т.В. Компетентнісний підхід до навчання української мови як іноземної в медичних університетах. Український педагогічний журнал , 2017. №2. С. 99–111

Савченко О.П. Розвиток вищої освіти у зарубіжних країнах: концептуальні засади. Наукова скарбниця освіти Донеччини , 2012. № 3. С. 110–113

Шкуропат А.В., Гасюк О.М. Ефективність віртуальних лабораторних практикумів з фізіології людини і тварин у структурі підготовки фахівця-біолога. Інформаційні технології в освіті, 2018. № 1. С. 62–70

Рудишин С.Д., Коренева І.М., & Самілик В.І. Екологічна компетентність як загальна компетентність вчителів природничих дисциплін. Український педагогічний журнал, 2016. № 3. С. 74–83.

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Херсонського державного університету. URL: https://goo- gl.su/kx47

Захарченко В.М., Луговий В.І., Рашкевич Ю.М., Таланова Ж.В. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації. Київ, 2014. 120 с.

Головченко І.В. Формування здоров’язбережувальних компетентностей в учасників освітнього процесу. Теоретико- методологічні основи модернізації навчання: компетентнісний підхід: колективна монографія. Херсон, 2020, С. 254–268.

Бондаренко Н.В., Косянчук С.В. Реформування навчальних програм: більше запитань, ніж відповідей. Український педагогічний журнал, 2017. № 2. С. 112–119.

Луговий В.І. Міжнародна стандартна класифікація освіти: галузі освіти та підготовки (засадничий аналіз та алгоритм застосування). Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України, 2014. № 3. С. 5–17.