ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ І МЕТОДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ

Main Article Content

Олена Анатоліївна ТІТОВА
Надія Олександрівна ПАЛЯНИЧКА

Abstract

Проаналізовано реалії організації професійної підготовки майбутніх інженерів у контексті цілеспрямованого розвитку їх творчого потенціалу із застосуванням інноваційних форм і методів навчання. Обґрунтовано підходи до вибору інноваційних форм і методів навчання та їх гармонійного поєднання з усталеними з метою позитивного впливу на розвиток творчого потенціалу здобувачів вищої освіти при організації навчального процесу професійної підготовки майбутніх інженерів (на прикладі спеціальності 208 «Агроінженерія»). Схарактеризовано існуючу практику застосування інноваційних форм і методів навчання у аграрних та технічних закладах вищої освіти України. Виокремлено основні підходи до відбору форм і методів навчання, спрямованих на розвиток творчого потенціалу студентів інженерних спеціальностей

Article Details

Section
Статті
Author Biographies

Олена Анатоліївна ТІТОВА, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика

Надія Олександрівна ПАЛЯНИЧКА, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

кандидатка технічних наук, доцентка, доцентка кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика

References

Джеджула О.М. Сучасні освітні технології у професійній підготовці фахівців аграрного профілю: колективна монографія. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2015. 214 с.

Кошук О. Б. Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців із агроінженерії:автореф. дис. ... док. пед. наук: 13.00.04. Глухів, 2019. 38 с.

Лузан П.Г. Наукові основи організації педагогічного процесу в аграрному вищому навчальному закладі: монографія. Київ:Міленіум, 2015. 330 с.

Нагаєв В.М., Шоєв Н.Н. Концептуальні засади управління навчально-творчою діяльністю студентів. Основи сучасноїпедагогіки. Херсон, 2016. С. 97–158.

Abdulla, M., Motamedi, Z., Majeed, A. Redesigning Telecommunication Engineering Courses with CDIO geared for PolytechnicEducation. In: 10th Conference on Canadian Engineering Education Association Proceedings, 2019. doi:10.24908/PCEEA.VI0.13855.

Graham R. The global state-of-the-art in engineering education. Outcomes of Phase 1 benchmarking study. 2017. 50 p. URL: https://teachingframework.com/resources/Phase-1-engineering-education-benchmarking-study-2017.pdf (дата звернення: 01.05.2021).

Hadgraft, R.G., Kolmos, A. Emerging learning environments in engineering education. Australasian Journal of Engineering Education, 2020. 25(1). 3–16. doi:10.1080/22054952.2020.1713522.

IDEO. Education – Building a Generation of Design Thinkers. 2015. URL: http://www.ideo.com/expertise/education/ (дата звернення: 13.05.2021).

Haldorai, A., Murugan, S., Ramu, A. Evolution, challenges, and application of intelligent ICT education: An overview. 2020. doi:10.1002/cae.22217.

Тітова О.А. Педагогічна система розвитку творчого потенціалу майбутніх інженерів у аграрних університетах: теоретичне обґрунтування та методичне забезпечення: монографія. Мелітополь: Видавець Однорог Т.В., 2019. 324 с.

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти, ступеня вищої освіти: бакалавр, галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство, спеціальності: 208 «Агроінженерія». Київ, 2018. 26 с.

Criteria for accrediting Engineering Programs by Engineering Accreditation Commission. USA: ABET, 2014. 25 p. URL: https://www.abet.org/wp-content/uploads/2015/04/eac-criteria-2013-2014.pdf (дата звернення: 12.04.2021).

UK Standard for professional engineering competence. 3rd ed. Engineering Council, 2014. 47 p. URL: https://www.engc.org.uk (дата звернення: 26.04.2021).

Nickerson R.S. Enhancing Creativity. Handbook of Creativity. In R.J. Sternberg (Ed.). Cambridge University Press, 1998. P. 392–430.