СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗКРИТТЯ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана Іванівна КЛЮЧКА
http://orcid.org/0000-0001-5702-6840
Наталія Василівна СТАРОВОЙТЕНКО
http://orcid.org/0000-0003-0377-5111
Інгріда Альгімантівна ЧЕМЕРИС
http://orcid.org/0000-0002-0664-8508

Анотація

Однією з провідних форм навчальновиховного процесу в університеті виступає гурткова робота, яка стимулює розвиток науково-практичних навичок, що, в свою чергу, підвищує якість підготовки та виховання фахівців в сфері лісівничої справи, які б могли, відповідно до конкретної ситуації, креативно застосовувати свої здібності в практичній діяльності для досягнення поставленої мети. Під час гурткової роботи в студентів є можливість закріпити на практиці методи вивчення складу та структури фітоценозів, вміння користуватись шкалами для визначення рясності виду, володіння методиками флористичного аналізу видового складу фітоценозу, визначення рясності за О. Друде, комбінованого балу Ж. БраунБланке, життєвості, життєвої форми, трапляння, постійність видів у фітоценозах. Науково-дослідницька діяльність студентів виступає невід'ємним інтегрованим компонентом підготовки кваліфікованих фахівців, які здатні самостійно вирішувати професійні та наукові завдання проблемного характеру

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КЛЮЧКА, С. І., СТАРОВОЙТЕНКО, Н. В., & ЧЕМЕРИС, І. А. (2021). СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗКРИТТЯ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4287
Розділ
Статті
Біографії авторів

Світлана Іванівна КЛЮЧКА, Черкаський державний технологічний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри загальної екології, педагогіки та психології,

Наталія Василівна СТАРОВОЙТЕНКО, Черкаський державний технологічний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри загальної екології, педагогіки та психології

Інгріда Альгімантівна ЧЕМЕРИС, Черкаський державний технологічний університет

кандидатка біологічних наук, доцентка, кафедри загальної екології, педагогіки та психології

Посилання

Пометун О.І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. За заг. ред. О. В. Овчарук. Київ: К.І.С., 2004. 122 с. (бібліотека з освітньої політики).

Совгіра С.В. Теоретико-методичні основи формування екологічного світогляду майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Умань, 2009. 571 с.

Плахотнік О.В. Аксіологічні засади екологічної взаємодії суспільства і природи. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології: теоретичний та науково-методичний часопис, 2010. Т. 2. Вип. 3(38). С. 103–110.

Дяченко Н. Розв’язування педагогічних задач у професійній діяльності викладача педагогіки. URL: https://nadiadyachenko.wordpress.com/2016/05/08.

Аналітичні матеріали за результатами вивчення практичного стану реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів освітнього процесу в університеті: Рукопис. Київ, Інститут вищої освіти НАПН України, 2015. С. 15.

Дівінська Н.О. Педагогічна майстерність викладача як умова ефективної реалізації викладання в університеті на основі досліджень. Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис, 2015. №3. (Дод. 1: Інтеграція вищої освіти і науки). С.74–78.

Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page.

Зубченко Л. Студентський науковий гурток – середовище креативної діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 2013. №8. С. 51–56.

Тітаренко Н.Ю. Педагогічні умови формування дослідницької компетентності студентів. Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис, 2015. №3 (Дод. 1: Інтеграція вищої освіти і науки). С. 243–247.

Фіцула М.М. Педагогіка: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2009. 352 c.

Чорнойван Г.П. Кар’єра дослідника в системі вищої освіти України: проблеми та перспективи. Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис, 2015. № 2 (Дод. 1: Наука і вища освіта). С. 84–88.

Шумко Б.І., Шульгіна В.В., Федонюк Л.Я. Студентський науковий гурток як шлях підвищення рівня знань за кредитно-модульною системою. Медична освіта, 2013. № 1. С. 81–83.

Ярошенко О.Г., Скиба Ю.А. Індивідуальні науково-дослідні завдання як один із засобів організації навчання через дослідження у вищих навчальних закладах України. Імідж сучасного педагога, 2015. №5(154). С. 149–153.

Сорока М.І. Класифікація рослинності: основні підходи та перспективи розвитку. Український ліс, 2016. Вип. 1. С. 12–28. URL: http://geobot.org.ua/files/publication

Фукарек Ф., Хемпель В., Хюбель Г., Шустер Р. & Сукков М. (1982). Растительный мир Земли. Пер. и предисл. А.Н. Сладкова. Москва: Мир, 1982. Том 2. 184 c.