ЗАСТОСУВАННЯ НАОЧНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ» СТУДЕНТАМИ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олексій Володимирович КАБАЦЬКИЙ
http://orcid.org/0000-0001-5137-7332
Вадим Вікторович ХОРОШАЙЛО
http://orcid.org/0000-0001-6539-8329
Сергій Савелович КРАСОВСЬКИЙ
http://orcid.org/0000-0001-9871-632X
Сергій Леонідович ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ
http://orcid.org/0000-0002-6246-4519

Анотація

Розглядаються питання вдосконалення засобів навчання, що сприяють «формуванню просторового мислення студентів для більш успішного засвоєння ними дисципліни «Нарисна геометрія». Умотивовується важливість засвоєння студентами на перших заняттях принципу утворення зображень на площинах проекцій, а також розгляд проєктування складних граних моделей, при якому формується уявлення про взаємне розташування плоских і просторових геометричних об’єктів, їх ділянок у просторі. Обумовлюється доцільність використання викладачем графічних пакетів Autodesk 3DS MAX та КОМПАС-3D для демонстрації особливостей проєктування. Демонстрація методики проєктування із застосуванням графічних пакетів дозволяє акцентувати увагу студентів на просторових співвідношеннях у формі та розташуванні об’єктів, характерних особливостях отриманих ліній та точок на проекціях цих ліній. Їх використання сприяє розвитку у студентів під час навчання просторового уявлення та мислення, набуттю вмінь і навичок для подальшого засвоєння спеціальних дисциплін.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КАБАЦЬКИЙ, О. В., ХОРОШАЙЛО, В. В., КРАСОВСЬКИЙ, С. С., & ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ, С. Л. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ НАОЧНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ» СТУДЕНТАМИ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4289
Розділ
Статті
Біографії авторів

Олексій Володимирович КАБАЦЬКИЙ, Донбаська державна машинобудівна академія

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики і інженерної графіки

Вадим Вікторович ХОРОШАЙЛО, Донбаська державна машинобудівна академія

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютеризованих мехатронних систем, інструментів і технологій

Сергій Савелович КРАСОВСЬКИЙ, Донбаська державна машинобудівна академія

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики і інженерної графіки

Сергій Леонідович ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ, Донбаська державна машинобудівна академія

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики і інженерної графіки

Посилання

Брыкова Л.В. Профессионально направленное обучение начертательной геометрии как способ формирования графической культуры студентов технического вуза. Сибирский педагогический журнал, 2011. №6. С. 48–54.

Русинова Л.П. Развитие пространственного мышления у студентов в начале изучения курса «Начертательная геометрия». Молодой ученый, 2012. №3(38). С. 391–394. URL: https://moluch.ru/archive/38/4430/

Русинова, Л.П. Пространственное мышление студентов при изучении начертательной геометри. Молодой ученый, 2010. №11(22). С. 144–148. URL: https://moluch.ru/archive/22/2302/

Гевко І., Бочар І. Діагностика показників розвитку просторового мислення. Наукові записки. Серія: Педагогіка, 2007. №8. С. 206–212.

Гедзик А.М Дидактичні основи структури та змісту креслення в загальноосвітній школі: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 «Теорія та методика навчання креслення». Київ, 2006. 18 с.

Юсупова М.Ф. Методика відбору задач з нарисної геометрії для розвитку просторової уяви. Молодь і ринок, 2011. №1(72). С. 24–27.

Бабанский Ю.К. Педагогика. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Просвещение, 2004. 479 c.

Сметанкін С.О., Чепок Р.В. Формування просторового мислення студентів як одне із завдань викладача з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка». Інноваційні технології у виробництві та підготовці фахівців технологічної, професійної освіти та сфери обслуговування. Херсон: Айлант, 2015. С. 186–190.

Дубініна О.М., Таранська О.Л. Розвиток просторового мислення засобами геометрії в контексті інформатизації сфери професійної освіти. Молодий вчений, 2014. № 7(10). С. 160–163.

Аббасов И. Компьютерное моделирование в промышленном дизайне. М.: ДМК Пресс, 2013. 92 с.

Горр Г.В., Щетинина Е.К. Компьютерная визуализация геометрических объектов в преподавании геометрии и механіки. Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт, 2010. Вип. 34. С. 34–38.

Симан С.М. Комп’ютерна графіка як засіб унаочнення на уроках геометрії. Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнар. зб. наук. робіт, 2007. №28. С. 149–153.