АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ І ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Євгенія АНТОНЧИК

Анотація

Вихідною тезою дослідження є констатація того факту, що соціокультурні і освітні процеси нерозривно пов’язані. У зв’язку з цим, перспективно розглядати актуальні тенденції соціокультурного розвитку як визначальні детермінанти для розвитку сучасної освіти. Метою запропонованого дослідження є систематизація актуальних тенденцій соціокультурного розвитку як визначальних детермінант розвитку сучасної освіти.


На підставі проведеного дослідження із застосуванням аналітичних методів показано, що розуміння змісту соціокультурних трансформацій сьогодні і у майбутньому, по-перше, відкриває шлях найбільш доцільного і продуктивного використання традиційних й інноваційних освітніх технологій в практичній педагогічній діяльності через найбільш прийнятне поєднання, об’єднання і комбінування елементів вже відомих систем, технологій, методів навчання і виховання; по-друге, дозволяє визначити основні стратегічні орієнтири філософсько-педагогічних пошуків. Окремо в роботі виявлено кореляції між певними тенденціями соціокультурного розвитку і перспективними освітніми стратегіями або ж практичними підходами.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
АНТОНЧИК, Є. (2022). АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ І ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 51–57. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-2-51-57
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Євгенія АНТОНЧИК, Рівненський Державний Гуманітарний Університет

здобувачка кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи

Посилання

Varnum M.E.W., Grossmann I. Cultural Change: The How and the Why. Perspectives on Psychological Science, 2017. Vol. 12. Issue 6. pр. 956–972.

Культурні цінності Європи / за ред. Г. Йоаса і К. Віґандта. Київ: Дух i Лiтера, 2014. 552 с.

Инглхарт Р. Культурная эволюция: как меняются человеческие мотивации и как это меняет мир / научн. ред. Э. Д. Понарин. Москва: Мысль, 2018. 347 с.

Hülür G. Cohort differences in personality. Personality Development across the Lifespan. Academic Press, 2017. pp. 519–536.

Шевчук Д. Культурна ідентичність та глобалізація. Наукові записки. Серія “Культурологія”, 2010. Вип. 5. С. 4–15.

Андрущенко В.П. Світанок Європи: Проблема формування нового учителя для об’єднаної Європи ХХІ століття. Київ: Знання України, 2011. 1099 с.

Пелех Ю., Матвійчук А., Білоус Т. Ціннісний інтелект людини в осмисленні і вирішенні сучасних соціальних проблем. Нова педагогічна думка, 2021. Т. 106. № 2. С. 77–83.

Сакун А.В., Черняк Д.С. Модернізація освіти в контексті світового прогресу. ІІ International scientific conference "Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities" : сonference proceedings, Kaunas, Lithuania, February 22th, 2019. Kaunas: Baltija Publishing, 2019. pp. 486–489.

Chernenko O. Modern pedagogical technologies in higher education. Pedagogy and Education Management Review, 2020. № 2. pp. 150–157.

Шетеля Н.І. Концептуально-педагогічні засади професійної підготовки майбутнього фахівця у галузі культури і мистецтв в умовах аксіорозвивального середовища. Ужгород: РІК-У, 2022. 320 с.

Юшкевич Ю.С. Модернізація освіти в умовах європейської інтеграції України. Гілея, 2019. Вип. 141(2). С. 165–168.

Саух П.Ю., Саух Ю.П. Гуманітарна парадигма як життєдайна платформа сучасної освіти. Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів [Київ: НТУ], 2015. С. 483–495.

Greenfield P.M. Social change, cultural evolution, and human development. Current Opinion in Psychology, 2016. № 8. pp. 84–92.

Щедровицкий П.Г. Педагогика свободы. Москва: Архитектура С, 2004. 128 с.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / за заг. ред. В.Г. Кременя. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 384 с.

Габермас Ю. Постметафізичне мислення / пер. В.М. Купліна. Київ: Дух і Літера, 2011. 280 с.

Ярошенко А.О. Розвиток освіти як «відкритої системи» в умовах інформаційного суспільства. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка, 2007. № 3(21). Ч. 1. С. 80–83.