ВИХОВАННЯ АКТИВНО-ДІЄВОЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана КЛЮЧКА
Наталія СТАРОВОЙТЕНКО

Анотація

Сучасні виклики цивілізації відображають великомасштабні, всезростаючі соціально-економічні впливи на навколишнє середовище, що тягнуть за собою глобальні, негативні зміни, послідовного знищення механізму цілісного функціонування біосфери. Тут лісові біоценози виступають як в ролі середовище твірного фактора, так і потужного економічного важеля існування суспільства. Звідси, доцільно дотримуватись концепції «золотої середини», з одного боку дбати про збереження й відтворення лісових фітоценозів, з іншого боку вміти раціонально використовувати цей безцінний ресурс для власних народногосподарських цілей. Актуальним нині є завдання підготовки висококваліфікованих кадрів здатних до реалізації природоохоронної діяльності, ефективного виконання завдань екологізації виробництва. Звідси, метою статті є дослідження та аргументація методологічних аспектів природоохоронної діяльності здобувачів вищої освіти як передумови формування їх професійного становлення та розкриття виховного потенціалу позанавчальних заходів. Реалізація цієї умови передбачає взаємодію викладача і студента в освітньому процесі під час виробничих практик, науково-дослідної роботи, позанавчальної природоохоронної діяльності. Саме завдяки таким орієнтирам, відображеним в різноманітній формі позааудиторної діяльності, здобувачі спеціальності 205 Лісове господарство Черкаського державного технологічного університету долучаються до різновекторних акційних лісокультурних заходів. Виховний потенціал природоохоронної діяльності не можна розглядати як відокремлену форму виховання поряд з іншими видами, оскільки він виступає як єдиний взаємопов’язаний комплексний процес. Зазначений аспект реалізується через практичні заняття під час екскурсій, дослідів, виробничих практик, природоохоронних акцій в процесі навчально-виховної роботи.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КЛЮЧКА, С., & СТАРОВОЙТЕНКО, Н. (2022). ВИХОВАННЯ АКТИВНО-ДІЄВОЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 134–139. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-2-134-139
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (за спеціалізаціями)
Біографії авторів

Світлана КЛЮЧКА, Черкаський державний технологічний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри лісового господарства та раціонального природокористування

Наталія СТАРОВОЙТЕНКО, Черкаський державний технологічний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри лісового господарства
та раціонального природокористування

Посилання

Про стан та проблеми національно-громадянського виховання у вищих навчальних закладах України: рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 28.10.98 р. № 14/6-8. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, 1999. № 1. С. 17–25.

Білик Л.І. Особливості екологічної підготовки фахівців економічних спеціальностей. Екологія і ресурси: зб. наук. праць. Київ: УІНСіР РНБОУ, 2003. Вип. 7. С. 120–124.

Білявський Г.О. Розробка та впровадження методології впливу екологічної освіти і культури на стратегію гармонійного розвитку України: звіт про науково-дослідну роботу. Київ, 2002. 29 c.

Лук’янова Л. Б. Феномени екологічної компетентності. Філософія педагогічної майстерності: зб. наук. праць. Київ–Вінниця, 2008. С. 136–145.

Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность: учебное пособие. М.: Политиздат, 1975. 304 с.

Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. М.: Просвещение, 1979. 160 с.

Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. СПб.: Питер, 2001. 272 с.

Бодалев А.А. Личность и общение. М.: Международная педагогическая академия, 1995. 328 с.

Кузьмина Н.В. Уровни педагогических способностей и проблемы социальной перцепции. Теоретические и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга [Краснодар], 1975. С. 251–253.

Діяльнісний підхід в психології: проблеми та перспективи: зб. наук. праць / під ред. В.В. Давидова, Д.А. Леонтьєва. М. 1990. 180 с.

Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований: дидактический аспект. М.: Педагогика, 1982. 192 с.

Підласий І., Трипольська С. Формування професійного потенціалу як мета підготовки вчителя. Рідна школа, 1998. № 1. С. 3–8.

Роменець В.А. Вчинок і світ людини. Основи психології: підручник / За ред. О.В. Киричука, А.В. Роменця. Київ: Либідь, 1993. С. 383–402.

Виховання в контексті соціальної адаптації студентства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції семінару керівників ВНЗ та вчених-дослідників в сучасних умовах : у 2 ч. / ред. В. І. Астахова. Харків, 2003. Ч. 2. 220 с.

Вернадський В.І. Хімічна будова біосфери Землі та її оточення. М.: Наука, 2001. 304 с.

Бех І.Д. Виховання особистості: в 2-х кн.: навч.-метод. видання. Київ: Либідь, 2003. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. 280 с.

Ващенко Г.Г. Виховний ідеал. Полтавський вісник, 1994. 191 с.

Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину / Вибр. твори: в 5-ти т.; ред. кол. О.Г. Дзеверін (гол. ред.), М.М. Грищенко, С.П. Заволока, О. В. Киричук та ін. Київ: Радянська школа, 1976. Т.2. С. 147-416.

Кисельов М. М., Деркач В.Л., Толстоухов А.В. Концептуальні виміри екологічної свідомості: монографія. Київ: Парапан, 2003. 312 с.