КОМПЕТЕНТНІСНІ КРАЙНОЩІ У ТРАКТУВАННІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Євген ЛОДАТКО
https://orcid.org/0000-0002-4951-3259

Анотація

Аналізуються нормативні документи, які слугують основою для організації освітньої діяльності у початковій школі.


Розкриваються суперечності в розумінні й трактуванні компетентнісних сутностей, передбачених Державним стандартом початкової освіти та пропонованих у педагогічних розвідках.


Аргументується, що компетентнісні крайнощі у цілевизначанні та тлумаченні навчальних досягнень учнів початкової школи спричиняють суперечності в інтерпретації обов’язкових результатів навчання.


Обґрунтовується неправомірність застосування у початковій школі компетентнісних оцінок навчальних досягнень учнів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЛОДАТКО, Є. (2022). КОМПЕТЕНТНІСНІ КРАЙНОЩІ У ТРАКТУВАННІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 115–126. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-2-115-126
Розділ
ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Біографія автора

Євген ЛОДАТКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кафедра освітнього та соціокультурного менеджменту і соціальної роботи, професор

Посилання

Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005 року «Про підсумки переходу початкової ніколи на новий зміст та структуру навчання»): Лист Міністерства освіти і науки України від 06.12.2005 № 1/9-695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-695290-05#Text.

Bloom B. Taxonomy of Educational Objectives. The Classification of Educational Goals. Handbook I: The cognitive domain. New York: David McKay Co Inc. 1956. 216 p.

Anderson L.W.; Krathwohl D.R. (Ed.). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York: Longman, 2001. 302 p.

Галузевий стандарт вищої освіти: освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальністю 6.010100 початкове навчання напряму підготовки 0101 педагогічна освіта кваліфікація 3310 вчитель початкової школи [Розроб.: В.І. Бондар, І.М. Шапошнікова, А.П. Каніщенко, С.В. Страшко, Т.І. Тітова, З.Л. Гейхман; Заг. редакція В.І. Бондар]. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. 140 с.

Державний стандарт початкової загальної освіти: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF#Text.

Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 / кол. авт.: М. Мазорчук (осн. автор), Т. Вакуленко, В. Терещенко, Г. Бичко, К. Шумова, С. Раков, В. Горох та ін. Київ: Український центр оцінювання якості освіти, 2019. 439 с.

Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні: Указ Президента України від 30 січня 2020 року № 31/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/31/2020#Text.

Державний стандарт початкової освіти: Затв. постановою Кабінету Міністрів України 21 лютого 2018 р. № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 688). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text.

Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Педагогическая энциклопедия / И.А. Каиров (глав. ред.), Ф.Н. Петров (глав. ред.) [и др.]. Moscow: Советская Энциклопедия, 1966. Т.3. Н-См. 880 столб.

Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року№ 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Родніна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. Харків: Основа, 2006. 94 с.

Хохлова Є. Якими бувають рівні володіння англійською? Enguide – сервіс по вибору курсів англійської мови. URL: https://enguide.ua/ua/magazine/kakie-byvayut-urovni-vladeniya-angliyskim-yazykom.

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 1–2 клас: Затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1272. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/1-2-dodatki.pdf.

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 3–4 клас: Затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1273. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2020/11/20/Savchenko.pdf.

Зажарська Г.П. Шляхи формування мовленнєвої компетентності молодших школярів на уроках української мови та літературного читання. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, 2019. №3(326). С. 36–43.

Жмуренко О. Математична компетентність як ключова компетентність нової української школи. Гуманізація навчально-виховного процесу, 2019. №4(96). С. 77–91. URL: http://gnvp.ddpu.edu.ua/article/view/196187/196440.

Довгий О. Формування математичної компетентності учнів початкової школи як педагогічна та освітня проблема. Молодь і ринок, 2021. № 10/196. С. 113–118. URL: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/248543/245856.

Деньга Н., Широкова К. Формування математичної компетентності учнів початкових класів за допомогою інструментів дистанційного навчання. Імідж сучасного педагога: електронний науковий фаховий журнал, 2021. №1(196). С. 88–94. URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/224438/225906.

Козуб Н. Формування природничої компетентності молодших школярів засобами навчального проєктування. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 2020. Вип. 9. С. 168–170. URL: https://dspace.vspu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6411/Kozub%20Natalia.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Шевчук М.О. Педагогічні умови формування технологічної компетентності учнів початкової школи. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» [Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя], 2019. № 2. C. 89–96.

Кошелєв О.Л., Грицай С.М. Компетентнісний потенціал Lego Education у початковій школі. Молодий вчений, 2017, №9.2(49.2). С. 5–8.

Голота Н.М., Потапович В.В. особливості формування екологічної компетентності учнів початкової школи засобами краєзнавства. Recent Scientific Investigation: Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference (September 16-18, 2021). Oslo, Norway, 2021. No 74. C. 61–68. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/15412/13901.

Коновальчук І. Теоретичні й технологічні аспекти формування екологічної компетентності молодших школярів. Молодь і ринок, 2016. №5(136). C. 20–24. URL: http://eprints.zu.edu.ua/29126/1/1%201.pdf.

Крива М, Лисак І. Формування екологічної компетентності учнів початкових класів у європейському контексті. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна, 2019. №34. С. 107–115. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/10579.

Нестеренко Т. Громадянська компетентність учнів як складова громадянської освіти в початковій школі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: педагогіка, 2009. №4. С. 180–183. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gromadyanska-kompetentnist-uchniv-yak-skladova-gromadyanskoyi-osviti-v-pochatkoviy-shkoli/viewer

Бурау О.Ф., Смирнова М.О. Формування громадянської компетентності учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання, 2013. Т. 38. №6. C. 207–216. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/viewFile/939/701.

Бібік Н.М. Cтpуктуpa i змicт соціальної компетентності. Бібік H.M., Вашуленко M.C., Мартиненко B.O. тa ін. Формування предметних компетентностей в учнів початкової школи: монографія. Kиїв: Педагогічна думка, 2014. С. 49–62.

Губарєва Д.В. Соціальна компетентність в умовах сучасної початкової школи України. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», 2020. № 1(19). C. 27–32. URL: https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2020/1/4.pdf.

Данилейко С.І. Шляхи формування соціальної компетентності учнів початкової школи. Advanced Technologies of Science and Education: Proceedings of the International Scientific Conference (18–20 December, 2017). Issue IV. Dubai, 2017. URL: http://intkonf.org/danileyko-si-shlyahi-formuvannya-sotsialnoyi-kompetentnosti-uchniv-pochatkovoyi-shkoli/.

Рясна Л.В. Засоби формування культурної компетентності в учнів початкової школи. Нова українська школа: стратегія розвитку особистості: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Мукачево, 15 лютого 2021 р.) / за ред. Г.В. Товканець. Мукачево, 2021. С. 120–121.

Варецька О., Лосєва О. Нова українська школа: формування підприємницької компетентності учнів початкових класів: науково-методичний посібник / за заг. ред. О. Варецької. Запоріжжя: К.С. Советнікова, 2019. 196 с.

Старагина І., Терещенко В., Панченков А. Розвиток читацької компетентності в учнів початкової школи в системі інтегрованого навчання: навч.-метод. посібник. Харків: Соняшник, 2020. 176 с.

Полякова Т.М. Шляхи збереження наступності у формуванні читацької компетентності учнів НУШ у базовій школі. Базова освіта НУШ: процесуальне правонаступництво: збірник матеріалів регіональної науково-практичної інтернет-конференції, 29 березня 2021 р. Житомир: Житомирський ОІППО, 2021. С. 59–63. URL: https://zippo.net.ua/data/files/2021/zb2903.pdf.

Пономарьова К.І. Формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі навчання української мови: методичний посібник. Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2020. 88 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/722951/1/20.4%20Посібник%20Пономарьова.pdf.

Скриннік Н. Формування комунікативної компетенції у молодших школярів на уроках англійської мови. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 18 вересня 2019 року. Бердянськ, 2019. С. 61–65. URL: https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/матеріали-конференцї-1.pdf.

Садовнича А.Р. Особливості формування комунікативної компетентності учнів початкової школи засобами проєктної діяльності. Recent Scientific Investigation: Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference (September 16-18, 2021). Oslo, Norway, 2021. No 74. C. 133–137 (Scientific Collection “InterConf”). URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14510/13220.

Коробова О. Вправа «Живе речення» як засіб формування граматичної компетенції молодших школярів. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 18 вересня 2019 року. Бердянськ, 2019. С. 36–40. URL: https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/матеріали-конференцї-1.pdf.

Калінін В.О., Кадащук А.Р. Формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової школи в умовах гейміфікації. Базова освіта НУШ: процесуальне правонаступництво: збірник матеріалів регіональної науково-практичної інтернет-конференції, 29 березня 2021 р. Житомир: Житомирський ОІППО, 2021. С. 38–43. URL: https://zippo.net.ua/data/files/2021/zb2903.pdf.

Мірошник І.В. Поняття іншомовної граматичної компетентності та особливості її реалізації в початковій школі. Молодий вчений, 2018. № 2.1(54.1). С. 99–103. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/2.1/26.pdf.

Гамза А.В. Формування текстотворчої компетентності в молодших школярів на засадах лінгводидактики. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: збірник наукових праць, 2016. Вип. 1. C. 48–53. URL: https://pedagogy.bdpu.org/wp-content/uploads/2016/10/10-4.pdf.

Грошовенко О.П., Пахальчук Н.О., Стахова І.А. Технології формування природничо-екологічної компетентності молодших школярів. Pedagogy and Psychology in the Modern World: the Art of Teaching and Learning: conference proceedings, February 26–27, 2021. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. P. 31–34. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-041-4-66.

Редчиць Н.М. Шляхи формування природознавчої компетентності молодших школярів на уроках природознавства. Наукова думка сучасності і майбутнього: збірник статей учасників десятої всеукраїнської практично-пізнавальної конференції. Дніпро, 2017. С. 22–28. URL: http://naukam.triada.in.ua/images/files/zbirnik10.pdf.

Гордієнко Т.В. Формування освітніх компетентностей учнів початкової школи у змісті навчального предмета «Я у світі». Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки, 2017. № 3. С. 56–61. URL: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/1005/1/8.pdf.

Яріш Г.П., Мочула О.В. Розвиток життєвих компетентностей на уроках математики в початковій школі через використання елементів диференційованого навчання. Тернопіль–Харків: Ранок, 2011. 192 с.

Кобан М.Ю., Лимар Ю.М. Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів. Інноваційна педагогіка, 2019. Вип. 12. Т. 1. С. 41–44. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/12/part_1/9.pdf.

Вітюк В. Основні шляхи формування соціокультурної компетентності учнів початкової школи. Рідне слово в етнокультурному вимірі, 2013. С. 474–479. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2013_2013_60.

Максименко Н.Б. Формування соціокультурної компетентності молодших школярів на уроках української мови. Науково-педагогічні студії, 2018. №2. C. 54–59. URL: http://npstudies.dnpb.gov.ua/article/view/161283/160456.

Качмар О.В. Формування міжпредметних естетичних компетентностей учнів молодших класів: силабус навчальної дисципліни (Освітня програма ОР Баклавр, Спеціальність Початкова освіта, Галузь знань 0101 Педагогічна освіта). Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. 12 с. URL: https://kfmitpo.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/69/2020/11/Формування-міжпредметних-естетичних-компетентностей-учнів-початкових-класів-1.pdf

Дєньгаєва (Іць) С.В. (2012) Використання медіаосвітніх ігор для формування медіаосвітньої компетентності учнів початкової школи. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном: монографія / І.В. Самойлюкевич, Л.В. Барало, Л.І. Березенська, Ю.В. Березюк, О.Б. Бігич; ред.: І.В. Самойлюкевич. Житомир: Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка, 2012. С. 213–236. URL: http://eprints.zu.edu.ua/11273/1/початкова%20школа.pdf

Попадич О.О. Формування правової компетентності учнів початкової школи на засадах інтегративного підходу. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць, 2019. Вип. 54. С. 18–22. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31289/1/Попадич вінниця.pdf.

Лісовська А.А. Компетентнісний підхід у змісті початкової освіти. Наукова думка сучасності і майбутнього: збірник статей учасників п'ятнадцятої всеукраїнської практично-пізнавальної конференції. Дніпро, 2017. Ч. I. C. 47–51. URL: http://naukam.triada.in.ua/images/files/zbirnik15-1.pdf.

Блонский П.П. Трудовая школа. Ч. 1, 2. Moscow: Госиздат, 1919. (Ч. 1. 114 с.; Ч. 2. 63 с.).

Пономарьова К. Компетентнісно орієнтовані завдання з української мови: особливості конструювання та застосування. Інноваційні рішення у початковій школі: досвід впровадження концепції НУШ: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 27–28 листопада 2019 р.). Київ: Педагогічна думка, 2019. С. 76–78. URL: https://lib.iitta.gov.ua/714221/1/Пономарьова%20К.%20І.%20Компетентнісно%20ор.pdf

Біда Д. Компетентнісно-орієнтовані завдання у початковій школі (на прикладі природознавства): презентація. ThePresentationRU. URL: https://thepresentation.ru/pedagogika/kompetentntnisno-orientovani-zavdannya-u-pochatkoviy-shkoli-na-prikladi-prirodoznavstva.

Жадан О.Ю. Компетентнісно зорієнтовані задачі у початковій школі (математика, 1-й клас): Презентація. Супер Урок-UA. URL: https://super.urok-ua.com/prezentatsiya-na-temu-kompetentnisno-zoriyentovani-zadachi-u-pochatkoviy-shkoli/.

Мовчан Н.В. Компетентнісно-орієнтовані завдання у початковій школі. Методичний портал. URL: http://metodportal.com/node/84138.

Николаевский М.Н. Что такое комплекс и как по нему работать. Ленинград: Изд-во «Сеятель» С.В. Высоцкого, 1923. 77 с. (Общедоступная библиотека «Сеятель»).

Модельна навчальна програма для 1-го класу та навчально-методичні матеріали. Тиждень 5 тема тижня: «Осінь» / авт. колектив під керівництвом Шияна Р.Б. 2017. 85 с.

Фітьо В. Культура як смислова детермінанта розуміння. Схід, 2012. № 3(117). С. 150–153.

Знаков В.В. Понимание как проблема психологии мышления. Вопросы психологии, 1991. № 1. С. 18–26.