ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ – УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ ПОЕТАПНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИК-УЧЕНЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія МАЧИНСЬКА
Оксана МАЄР

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню проблеми забезпечення наступності в поетапному розвитку особистості дитини в системі дошкільна-початкова освіта. Проаналізовано зміст основних компетентностей, визначених у нормативних документах, що складають онову життєвої компетентності дошкільника. Показано, що наступність у системі дошкільної та початкової освіти – це забезпечення неперервності здобуття людиною освіти.


Окреслено особливості навчальної діяльності учня початкової школи, запропонована їх характеристика (формування культури навчальної діяльності учнів початкової школи; поява та розвиток нових соціальних взаємин у діаді «дитина-дорослий»; сформованість у дошкільному віці базису особистісної культури та відповідної віку життєвої компетентності дитини дошкільника).


Запропоновано співставлення компетентностей, представлених у Базовому компоненті дошкільної освіти та Державному стандарті початкової освіти, що складають основу життєвої компетентності дошкільника. Показано, що їх зміст повністю відображає реалізацію принципу наступності в організації освітнього процесу як у закладі дошкільної освіти, так і системі початкової школи.


Виокремлено та охарактеризовано оптимальні організаційно-педагогічні умови формування життєвої компетентності дитини дошкільного віку: чітке знання та врахування у практичній діяльності вікових та індивідуальних психолого-педагогічних особливостей дітей дошкільного віку та молодших школярів; сформований імідж закладу дошкільної освіти та його освітніх послуг; розроблена структурно-функціональна модель життєвої компетентності дошкільника-молодшого школяра.


Cтруктурно-функціональна модель містить три блоки – цільовий або теоретико-зорієнтований; практико-зорієнтований або змістово-процесуальний; результативний чи діагностико-коригувальний; запропоновано короткий змістовий опис кожного із означених блоків.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МАЧИНСЬКА, Н., & МАЄР, О. (2022). ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ – УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ ПОЕТАПНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИК-УЧЕНЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 109–114. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-2-109-114
Розділ
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Біографії авторів

Наталія МАЧИНСЬКА, Львівський національний університет імені Івана Франка

докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри початкової та дошкільної освіти

Оксана МАЄР, ЗДО (ясла-садок) «Казковий світ», Зимноводівська сільська рада, Львівського району

вихователька-методистка

Посилання

Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку. Київ: Ференець В.Б., 2020. 44 с. URL: http://tvogovt.zp.ua/sites/default/files/koncepciya_osvity_ditey_rannogo_ta_doshkilnogo_viku_vid_09_07_2020.pdf.

Дошкільна освіта. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-osvita.

Найда Р.Г. До проблеми формування життєвої компетентності дитини в дошкільному закладі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2016. Вип. 2. С. 86–90. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VZhDUP_2016_2_19.pdf.

Наступність між дошкільною та початковою освітою. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/nastupnist-mizh-doshkilnoyu-ta-pochatkovoyu-osvitoyu (дата звернення 26.05.2022).

Кожевникова І.І. Формування культури навчальної діяльності молодших школярів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 – теорія навчання. Київ: Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова, 2003. 19 с.

Москаленко Л.С. Психологічні умови становлення соціального статусу молодшого школяра. автореф. канд. психол. наук: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Київ: Інститут психології імені Г.С.Костюка, 2016. 24 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/107194/3/Дисертація_Москаленко%20Л.С..pdf.

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini.

Державний стандарт початкової освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text.

Бех І.Д. Дошкільна освіта: трансформаційні орієнтири. Дошкільна освіта в контексті ідей Нової української школи: збірник наукових праць [Хмельницький], 2020 р. С. 7–20. URL: https://lib.iitta.gov.ua/721181/1/Дошкільна%20освіта%20в%20контексті%20ідей%20Нової%20української%20школи.pdf.

Загородня Л.П. Підготовка магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти: теорія і практика: монографія. Суми: Вінниченко М.Д., 2019. 372 с.

Довга Т.Я. Особистісно-професійний імідж майбутнього вчителя початкової школи: теоретико-технологічний аспект: монографія. Дніпро: Середняк Т.К. 2020. 484 с.

Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-do-onovlenogo-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti.

Добровольська Р.О. Модель формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору закладів загальної середньої освіти. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: «Педагогічні науки», 2019. №4. С. 112–119. URL: https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3614/3913.