НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ РОЗВИТКУ СКЛАДОВИХ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга ПАПАЧ

Анотація

Стаття присвячена науково-практичному аналізу рівня розвитку складових методичної компетентності вчителя математики під час опрацювання модельних навчальних програм на заняттях курсів підвищення кваліфікації.


Здійснено огляд наукової літератури щодо підходів у визначенні методичної компетентності вчителя, в тому числі вчителя математики. Увагу сконцентровано на складових методичної компетентності, необхідних для здійснення методичної діяльності в ході впровадження Державного стандарту базової середньої освіти.


Описано зміст та організацію освітньої діяльності в рамках модуля «Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу Нової української школи» навчальної програми підвищення кваліфікації вчителів, які викладатимуть математику в 5 класах у 2022/2023 навчальному році.


На підставі опитування та спостереження під час проведення курсів підвищення кваліфікації охарактеризовано рівень готовності вчителів працювати за модельними навчальними програмами з математики в 5 класах. За допомогою науково-практичного аналізу виділено основні недоліки у розвитку методичної компетентності вчителів математики та її складових, в першу чергу нормативної та варіативної компетентностей.


Визначено перспективи подальшої наукової розвідки: дослідження чинників позитивного впливу на розвиток складових методичної компетентності вчителів природничо-математичних дисциплін та інформатики.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПАПАЧ, О. (2022). НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ РОЗВИТКУ СКЛАДОВИХ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 127–133. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-2-127-133
Розділ
СЕРЕДНЯ ОСВІТА (за предметними спеціальностями)
Біографія автора

Ольга ПАПАЧ, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

старша викладачка кафедри методики викладання і змісту освіти

Посилання

Проценко І.І., Бикова М.М. Педагогічні умови управління розвитком професійної компетентності вчителя нової української школи. Актуальні питання природничо-математичної освіти: збірник наукових праць, 2020. Вип. 1(15). С. 112–118.

Дослідження щодо готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції нової української школи. Аналітичний звіт 2020 р. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/13.–Teachers_Report_2020.pdf

Годованюк Т.Л. Методична підготовка майбутніх учителів математики: теорія і практика : монографія. Умань: Видавець Сочинський М.М., 2019. 316 с.

Бевз В.Г. Удосконалення навчального середовища підготовки майбутнього вчителя математики. Проблеми математичної освіти (ПМО – 2017): матеріали міжнарод. наук.–метод. конф. (м. Черкаси, 26–28 жовт. 2017 р.). Черкаси: Видавець Годиенко, 2017. С. 28–30.

Скворцова С.О., Гаєвець Я.С. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання молодших школярів розв’язувати сюжетні математичні задачі: монографія. Харків: Ранок–НТ, 2013. 332 с.

Скворцова С.О., Гаран М.С. Особливості організації практичних занять з курсу «Методика навчання освітньої галузі «Математика» (МНОГМ) з використанням інформаційних технологій. Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 18–19 лютого 2016 р. Чернігів: Десна Поліграф, 2016. С. 199–201.

Скворцова С.О. Теоретичні засади формування методичної компетентності майбутніх учителів у навчанні математики. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. Київ–Вінниця: Планер, 2015. Вип. 43. С. 442–447.

Скворцова С.О. Підходи до формування методичної компетентності майбутніх учителів у галузі навчання математики. Гірська школа Українських Карпат, 2015. № 121(13). С. 204–208.

Мітельман І.М., Папач О.І. Деякі динамічні характеристики методичної компетентності вчителя в контексті післядипломної освіти. Актуальні питання природничо-математичної освіти: збірник наукових праць, 2022. Вип. 1(19). С. 140–150.

Wahl D. Lernumgebungen erfolgreich gestalten. Bad Heilbrunn: Kinkhardt, 2013.

Хохлова Л.Г. Професійно-методична компетентність майбутнього вчителя математики. Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 22 травня 2020 р. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 126–128.

Волощук А.М. Формування методичної компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі педагогічної практики: автореф. дис. … канд. пед. наук. Житомир, 2012. 20 с.

Матяш О.І. Удосконалення професійної підготовки вчителя математики в умовах компетентнісного підходу. Acta Universitatis Pontica Euxinus: Специальный выпуск: Международный научный журнал. Варна, 2015. С. 241–246.

Михайленко Л.Ф., Воєвода А.Л. Методична компетентність вчителя математики як педагогічна проблема. Фізико-математична освіта, 2019. №1. С. 135–141.

Мітельман І.М. Особливості моделювання спеціалізованих методичних кейсів у контексті підвищення кваліфікації вчителів математики. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2021. №2. С. 137–149.

Папач О. І. Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності вчителів в системі неперервної освіти. Професійна компетентність сучасного педагога: методологія, теорія, методика, практика. Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. С. 258–285

Скворцова С.О. Структурно-функціональна модель формування методичної компетентності майбутніх учителів у навчанні математики учнів початкових класів. Збірник наукових праць. Педагогічні науки [Херсон], 2015. Вип. 65. С. 270–276.

Цимбалюк Я.С. Структура методичної компетентності вчителя. Наука і освіта: науково–практичний журнал, 2011. № 4. С. 457–461.