ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ПАРТНЕРСТВА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна СИТНІК

Анотація

Статтю присвячено проблемі запровадження в освітній процес закладів вищої освіти педагогіки співробітництва та партнерства, що зумовлено євроінтеграційними процесами в системі вищої освіти, реформуванням вітчизняної вищої школи, пошуками нових підходів до організації співпраці викладачів і студентів та залученням третіх сторін (інших вищих та середніх загальноосвітніх закладів, науково-дослідних центів, державних та приватних організацій).


Уточнено сутність основних базових понять таких, як «педагогічне співробітництво» та «педагогічне партнерство», що є складниками ширшої за змістом категорії – «освітнє партнерство».


Розкрито основні принципи здійснення педагогічного співробітництва та партнерства між учасниками освітнього процесу.


Проаналізовано особливості запровадження педагогіки співробітництва та партнерства на всіх рівнях освітнього процесу в студентських академічних групах, на рівні адміністрації закладу вищої освіти, органів державної та місцевої влади, суспільних й громадських закладів, бізнес-організацій.


Порівняно методику запровадження педагогічного партнерства в зарубіжних країнах з можливостями та перспективами вітчизняної вищої освіти.


Представлено перші результати констатувального етапу педагогічного експерименту, зокрема анкетування студентів магістратури спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» освітньої програми Педагогіка вищої школи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.


Окреслено основні напрямки подальшого дослідження наукової проблеми.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СИТНІК, Т. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ПАРТНЕРСТВА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 57–64. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-2-57-64
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Тетяна СИТНІК, Черкаська медична академія

докторка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри гуманітарних дисциплін

Посилання

Тишковець М. Педагогіка партнерства як провідний принци нової української школи. Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 05 березня 2020 р. Київ: Педагогічна думка, 2020. С. 166–168. URL: https://lib.iitta.gov.ua/721943/1/Tyshcovec_COMPETENCE_2020.pdf

Федірчик Т., Дідух В. Педагогіка партнерства як чинник формування ефективної взаємодії учасників освітнього процесу в умовах нової української школи. Гірська школа українських Карпат. 2019. № 21. С. 50–54.

Гуреева Л.В., Козьміна Н.А. Особистісно орієнтований підхід та технологія навчання у співпраці: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика». Київ НТУУ «КПІ», 2015. С. 18–21.

Авшенюк Н.М., Креденець Н.Я. Професійна освіта у вимірах соціального партнерства в Австрії і Німеччині: монографія / за заг. ред. Н. М. Авшенюк. Львів: Растр-7. 2019. 252 с.

Тарасенко С.І., Демченко М.Є. Партнерство університетів та бізнесу: форми та перспективи розвитку в умовах підвищення інноваційності економіки. Економіка і суспільство. 2017. Випуск №13. С. 302–308.

Вознюк О.В. Використання педагогіки партнерства у процесі викладання іноземних мов. Житомир, 2021. 41 с. URL: http://eprints.zu.edu.ua/32619/1/Вознюк_Випускова%20робота_01.04.2021.pdf

Тадеуш О.М. Освітнє партнерство у просторі вищої школи: вітчизняний та зарубіжний досвід. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 2020. № 33 (1). С. 61–68. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.33.7

Merriam-Webster’s Online Dictionary. Partnership. Retrieved from. URL.: https://www.merriam-webster.com/dictionary/partnership

Benson A., Hubble J., Freaney K. The Benefits of Building University Corporate Partnerships. University of Colorado Boulder. URL: https://www.colorado.edu/academicfutures/sites/default/files/attached-files/benson_et_al.pdf

Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки. Київ: mon.gov.ua, 2020. 71 c. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf

Рекомендацій щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти. Київ: mon.gov.ua, 2021. 58 c. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf

García M., Michael Z., Harnisch T., Opalich D. Making partnerships work: principles, guidelines and advice for public university leaders. Washington: American Association of State Colleges and Universities. 2019. 36 p.