АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: МІЖНАРОДНІ НАСТАНОВИ І НАЦІОНАЛЬНІ РЕАЛІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталя ШЕТЕЛЯ

Анотація

Передумовою запропонованого дослідження є констатація того факту, що світова культурна ситуація нині зазнає радикальних змін. У зв’язку з цим, зростають якісні вимоги до суб’єктів відповідної культурної активності – передусім фахівців галузі культури і мистецтв. Метою, запропонованого дослідження є з’ясування рівня відповідності сучасної національної культурно-мистецької освіти міжнародними настановами щодо промоції аксіологічних підходів.


Показано, що у міжнародні практиці типовим є визнання важливості ціннісних аспектів, що засвідчує система міжнародних правових актів.


Встановлено суперечність між міжнародними настановами ціннісного характеру й концептуальними освітніми програмами, що регламентують професійну підготовку фахівця в галузі культури і мистецтв в Україні.


Обстоюється перспективність залучення ціннісних положень міжнародних актів у процес проєктування аксіорозвивального середовища як засобу формування аксіокомпетентності майбутнього фахівця галузі культури і мистецтв.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ШЕТЕЛЯ, Н. (2022). АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: МІЖНАРОДНІ НАСТАНОВИ І НАЦІОНАЛЬНІ РЕАЛІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 139–145. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-2-139-145
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (за спеціалізаціями)
Біографія автора

Наталя ШЕТЕЛЯ, КЗВО «Ужгородський інститут культури і мистецтв»

кандидатка психологічних наук, доцентка, Заслужена працівниця культури України, директорка

Посилання

Андрущенко В. Ціннісна невизначеність особистості та її подолання засобами освіти. Вища освіта України. 2015. № 3. С. 5–13.

Barnes M. What is the relevance of axiology to education? The University of Texas at Austin, 2018. URL: https://www.quora.com/What-is-the-relevance-of-axiology-to-education (дата звернення: 11.05.2021).

Berkowitz M.W. What works in values education. International Journal of Educational Research. 2011. Vol. 50. Issue 3. Pp. 153–158.

Дем’янюк В.В. Професійно-ціннісна підготовка як практичний засіб формування ціннісно-смислової сфери майбутніх фахівців. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». Черкаси, 2018. Вип. 14. C. 23–28.

Пелех Ю., Кукла Д. Система цінностей майбутнього фахівця і його місце на сучасному ринку праці. Рівне: Волинські обереги, 2019. 184 с.

Lovat T. What is values education all about? 2005. Education services Australia. URL: http://www.curriculum.edu.au/verve/_resources/Terry_Lovat_VE_Newsletter.pdf.

Підлісний М.М. Проблеми аксіології та шляхи їх вирішення. Дніпро: Видавець Біла К.О., 2020. 164 с.

Амельченко Н. Цінності об’єднаної Європи. Київ: Лабораторія законодавчих ініціатив, 2013. 42 с.

Договір про Європейський Союз. Верховна Рада України. Законодавство України: офіційний сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029#Text.

European Education and Culture Executive Agency. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021. 16 р. URL: https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=14e9fb62-cfde-11eb-ac72-01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part= (дата звернення: 11.05.2021).

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Верховна Рада України. Законодавство України: офіційний сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n2588.

Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження. Верховна Рада України. Законодавство України: офіційний сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/952_008#o31.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія / за заг. ред. В.Г. Кременя. Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2021. 384 с.

Про основні компетенції для навчання протягом усього життя: Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 18 грудня 2006 року. Верховна Рада України. Законодавство України: офіційний сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975#Text.

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінет міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text.

Затверджені стандарти вищої освіти. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti.

Заклади освіти, що належать до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики України. Міністерство культури та інформаційної політики України: офіційний сайт. URL: https://mkip.gov.ua/files/pdf/Заклади%20освіти.pdf.