ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УНІВЕРСИТЕТІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга ЯРОШЕНКО

Анотація

Наведено результати порівняльно-зіставного аналізу досвіду близько 50 вітчизняних закладів вищої освіти з організації та проведення оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, анкетування респондентів із 41 вітчизняних університетів щодо затребуваності викладацького та студентського рейтингів.


Відзначено, що з поміж різних видів оцінювань діяльності науково-педагогічних працівників вітчизняні університети, користуючись наданою їм інституційною автономією, віддають перевагу викладацькому і студентському рейтингам. Наголошено на перевагах та ризиках цих видів рейтингу.


Розкрито процедурну послідовність і наслідки оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників на інституційному та особистісному рівнях.


Наголошено на необхідності поширення передових ідей досвіду оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, напрацьованого вітчизняними і зарубіжними закладами вищої освіти.


Вказано на перспективність запровадження експертного оцінювання, використання опитування, тестування й електронного портфоліо як ефективних методів оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЯРОШЕНКО, О. (2022). ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УНІВЕРСИТЕТІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 5–12. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-2-5-12
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Ольга ЯРОШЕНКО, Інститут вищої освіти НАПН України

дійсна членкіня НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка,
головна наукова співробітниця відділу інтеграції вищої освіти і науки

Посилання

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Професійний стандарт на групу професій «викладачі закладів вищої освіти. URL: https://osvita.ua/doc/files/news/819/81950/610_Vikladachi_zakladiv_vishoyi_osviti. pdf

Європейські принципи вдосконалення навчання та викладання. URL: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/yevropeiski_pryntsypy_vdoskonalennia_navchanya.pdf

Ярошенко О. Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників університетів. Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду з розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів: препринт (аналітичні матеріали) (ІІ частина). Ю. Скиба, Г. Чорнойван, О. Жабенко, О. Ярошенко, О. Отич, С. Мельник; за ред. Ю. Скиби. Київ: ІВО НАПН України, 2021. С. 60–79. URL: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/potentsial-univ_2021-122p.pdf

Ярошенко О. Теоретичні основи рейтингування як інструменту оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників університетів України. Теоретичні основи розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів України у контексті розширення інституційної автономії: препринт (аналітичні матеріали) (І частина) / авт. кол.: О. Жабенко, В. Муромець, І. Регейло, Ю. Скиба, Г. Чорнойван, О. Ярошенко; за ред. Ю. Скиби. Київ: ІВО НАПН України, 2020. С. 57–72. URL: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/Nauk-pedahog_potents_Univ_UA_rozshyr_avtonomii_analit-ch1_IVO-2020-113p_avtors-kolektiv.pdf

Положення про рейтингування науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського. https://osvita.kpi.ua/node/30/

Положення про систему рейтингової оцінки діяльності науково-пдагогічнх працівників Київського національного торговельно-економічного університету. URL: https://knute.edu.ua

Внутрішнє забезпечення якості освіти. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка: офіційний сайт. URL: https://tnpu.edu.ua/about/public_inform/vnutr-shn-zabezpechennya-yakost-osv-ti.php

Зварич І.М. Теоретичні і методичні засади оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Київ: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2014. 42 с.

Hornstein H.A. Student evaluations of teaching are an inadequate assessment tool for evaluating faculty performance. Cogent Education, 2017. Vol. 4. P. 1–8. DOI: https://doi.org/10.1080/2331186X.2017.1304016

Бойко О.І. Електронне портфоліо викладача – альтернативна форма оцінки його педагогічної діяльності та професіоналізму. Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. 2017. № 1. С. 150-155. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchdtu_2017_1_20.

Морзе Н. Електронне портфоліо як інструмент вимірювання результатів діяльності викладача сучасного вишу. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 2014. № 5. С. 36–41.

Ткаченко О.Б. Оцінювання якості професійно – педагогічної діяльності викладачів у США на сучасному етапі розвитку вищої школи. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. / ред. Л.Л. Товажнянський, О.Г. Романовський. Харків: НТУ «ХПІ», 2011. Вип. 29(33). С. 248–260.