ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Денис ДЕРЕВ’ЯНКО

Анотація

Статтю присвячено аналізу шляхів модернізації фахової підготовки учителів початкової школи які доцільно використовувати на сучасному етапі цифровізації освітнього процесу.


Здійснено аналіз науково-методичних джерел та освітніх державних документів, у яких обґрунтовано, ефективність модернізації сфери освіти за сучасних умов карантину та військових дій у країні.


З’ясовано, що найбільш ефективними шляхами модернізації фахової підготовки учителів початкової школи вважаються: різноманітні форми дистанційної освіти; процедурно структуровані техніки зберігання та швидкого пошуку освітнього контенту та іншої інформації, що має відношення до освітньої діяльності; цифрова візуалізація (фотографія, відеофрагменти, презентації); інтерактивне моделювання реальних явищ (можливо, у форматі доповненої реальності); віртуальне моделювання й інфографіка суті явищ і об'єктів оточуючого світу; цифрове вимірювання, оцифрування властивостей реальних і навчальних об’єктів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДЕРЕВ’ЯНКО, Д. (2022). ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 102–108. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-2-102-108
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Денис ДЕРЕВ’ЯНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи

Посилання

Кремень В.Г. Цифровізація освіти – імператив її розвитку. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія / за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2021. С. 117–133. (До 30-річчя незалежності України). DOI: https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Биков В.Ю., Буров О.Ю. Цифрове навчальне середовище: нові технології та вимоги до здобувачів знань. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Збірник наукових праць. Вінниця: Друк плюс, 2020. Вип. 55. С. 11–22.

Морзе Н., Буйницька О. Модернізація освіти в цифровому вимірі: монографія. Київ: Ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. 300 с.

Саган О. Створення цифрового освітнього середовища: реалії та перспективи. Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2021 (Подолання викликів у період карантину, спричиненого COVID-19): зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. семінару (Київ, 2 березня 2021 р.) / за заг. ред. О.В. Овчарук. Київ: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2021. С. 94–97.

Гаврілова Л., Бескорса О., Ішутіна О. Європейський досвід підготовки майбутніх учителів англійської мови початкової школи в умовах цифровізації освіти. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогика». Серія «Психологія». Серія «Медицина», 2021. № 5(5). С. 153–171. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2021-5(5)-153-171.

Гринько В.О. Теоретичні і методичні засади проєктування цифрових освітніх технологій у навчанні майбутніх учителів початкової школи: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Старобільськ: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2021. 505 с.

Кадемія М., Косянчук М. Формування цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 2021. Вип. 61. C. 13–19. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-61-13-19.

Цюняк О.П., Розлуцька Г.М., Кравець О.В. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів у закладах вищої освіти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 2021. Вип. 1 (48). C. 435–438.

Цюняк О.П., Султанова Л.Ю. Осмислення проблеми професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в умовах цифрової трансформації освіти. Академічні студії. Серія «Педагогіка», 2021. Вип. 3. Ч. 2. C. 208–214.

Процай Л.П., Гібалова Н.В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи у контексті цифровізації освіти. Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кременчук, 13 березня 2020 р. Кременчук: Методичний кабінет, 2020. С. 34–36.

Чабан О. Використання цифрових технологійв процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів. Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2021 (Подолання викликів у період карантину, спричиненого COVID-19): зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. семінару (Київ, 2 березня 2021 р.) / за заг.ред. О.В. Овчарук. Київ: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2021. С. 108–111.

Гуревич Р., Лазаренко Н., Жовнич Л. Цифровізація сучасної освіти: виклики, можливості, напрями, ризики. Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару / за заг. ред. О. В. Овчарук. Київ: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: 2021. С. 43–46.

Терлецька, Т. (2020). Використання онлайн-дошки Padlet. Підвищення цифрової компетентності: інструменти для онлайн-навчання. URL: http://cikt.kubg.edu.ua/використання-онлайн-дошки-padlet/ [in Ukr.].

Вембер В., Настас Д. Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії у навчальному процесі. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 2019. №21(28). С. 121–127. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2019.21(28).20.

Microsoft Teams. URL: https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-teams/education.

Хайруллина, Э.Р., Галимов, Ф.М. (2020). Современные педагогические технологии. Педагогический журнал, 4–1(10): 259–271 [in Rus.].

Герлянд Т.М., Липська Л.В. Перспективні напрями професійної підготовки майбутніх фахівців з використанням цифрових технологій навчання. Управління якістю підготовки фахівців в умовах цифрової педагогіки: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, м. Харків, 22–23 грудня 2021 р. / за ред. В.М. Нагаєва. Харків: Міська друкарня, 2021, 117 с. URL: http://btu.kharkov.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zbirnyk-materialiv-konf.UYAPFTSP_2021.pdf.

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text [in Ukr.].

Про Стратегію людського розвитку: Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року Введено в дію Указом Президента України від 2 червня 2021 року №225/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2252021-39073 [in Ukr.].

Національна економічна стратегія на період до 2030 року: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179

Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16 січня 2020 року № 463-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія / за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2021. 384 с. (До 30-річчя незалежності України). DOI: https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua