КУЛЬТУРА НАУКОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Людмила БІСОВЕЦЬКА

Анотація

Статтю присвячено вивченню культури наукової української мови у закладі вищої освіти. З’ясовано, що культура наукової мови – це нормативне застосування наукової мови в усній і писемній, діалогічній і монологічній формах, високий рівень мовнокомунікативної культури. Досліджено аспекти проблеми українського наукового мовлення в контексті практичної дослідницької діяльності здобувачів освіти. Запропоновано приклади завдань для практичних, лабораторних, самостійних та індивідуальних занять. Зауважено, що для підтримання зацікавленості в предметі необхідно використовувати репродуктивні завдання творчого спрямування. Установлено, що уміння створювати наукові тексти і представляти результати досліджень знадобиться вчителям початкових класів під час роботи в школі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БІСОВЕЦЬКА, Л. (2023). КУЛЬТУРА НАУКОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 179–185. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-179-185
Розділ
ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Біографія автора

Людмила БІСОВЕЦЬКА, Рівненський державний гуманітарний університет

кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка катедри теорії і методик початкової освіти

Посилання

Мацько Л., Денискіна Г. Українська наукова мова. Теорія і практика. Навчальний посібник. Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. 272 с.

Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: Навчальний посібник з алґоритмічними приписами. 2-ге вид. перероб. та доп. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 392 с.

Основи наукового мовлення: навчальний посібник / за ред. І.М. Плотницької, Р.І. Ленди. Київ: Центр учбової літератури, 2022. 252 с.

Семеног О.М. Культура наукової української мови: навч. посіб. 2-ге вид. Київ: Академія, 2012. 216 с.

Тимкова В.А. Українська мова в науці: навчальний посібник. Вінниця: ВВ ВНАУ, 2018. 212 с.

Колоїз Ж. В. Українська наукова мова: практикум. Кривий Ріг: КДПУ, 2017. 135 с.

Ткачук О. В., Наконечна Л. Б. Сучасне українське наукове мовлення: навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2018. 160 с.

Селігей П. Світло і тіні наукового стилю: монографія. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2016. 627 с.

Білавич Г. В., Савчук Б. П. Українське наукове мовлення в контексті наукової діяльності майбутніх педагогів. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 6. С. 67–74.

Захарчук-Дуке О. Проблема культури мовлення у науковому полі сучасної лінгводидактики. Українська мова і література в школах України, 2014. № 2. С. 19-25.

Лобачова І.М. «Наукова комунікація» у формуванні мовної особистості майбутнього вчителя початкових класів НУШ. Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія: Педагогіка. Соціальна робота, 2022. Вип. 1(50). С. 174–177.