ЗАСТОСУВАННЯ ІМЕРСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ПРОГРЕСИВНИЙ НАПРЯМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена ХМЕЛЬНИЦЬКА

Анотація

У статті охарактеризовано поняття «імерсивні технології» та розкрито можливості їх практичного застосування у професійній освіті педагогів, переваги та проблеми побудови віртуального освітнього простору.


Досліджено, що «імерсивність» визначається як «занурення» у певний процес, створення «ефекту присутності» у освітньому середовищі. Ключовою метою застосування імерсивних технологій у освітньому процесі професійної освіти визначено унаочнення процесу навчання, пошук нових підходів до побудови освітнього процесу, створення сучасного ефективного та технологічного освітнього середовища, активна взаємодія особистості з інформацією.


У процесі дослідження виокремлено три види імерсивних технологій: технології віртуальної, доповненої та змішаної реальності. Охарактеризовано кожен з них з позиції особливостей взаємодії з зовнішнім світом. Зокрема,  віртуальна реальність передбачає побудову штучного світу та моделювання реальних процесів у ньому; доповнена реальність передбачає додавання елементів віртуального світу до реальності та створення допоміжних об'єктів у реальному світі; змішана, у свою чергу, поєднує у собі реальний та віртуальний світи, їх поєднання для ефективної взаємодії.


Досліджено ключові фактори, що зміцнюють дидактичний потенціал імерсивних технологій, такі як: сконцентрованість на інформації, наочність, керованість процесів, безпека та результативність діяльності.


Імерсивні технології охарактеризовано як такі, що сприяють формуванню та розвитку «твердих» професійних (hard skills) та «гнучких» соціальних (soft skills) навичок особистості, зокрема таких як: вміння аналізувати, працювати у команді, критично мислити, прогнозувати результат, проявляти лідерські якості, розвиток комунікативності, інноваційності, творчості та емоційного інтелекту.


Виокремлено основні принципи побудови імерсивного освітнього середовища. Серед них принципи самоорганізації, селективності, присутності, інтерактивності, суб'єктної опосередкованості і фізичної безпосередності. Імерсивне освітнє середовище охарактеризовано як  динамічне, системне, цілісне та пластичне.


Визначено форми та методи практичної діяльності, що сприяють застосуванню імерсивних технологій у освітньому процесі професійної освіти. Серед них виокремлено: тренінги, квести, лекції та практичні, конференції, презентації, дослідницькі і творчі проєкти, гейміфікація, інтеракція, концентороване навчання, case-study тощо.


Охарактеризовано основні засоби, що дозволяють технологічно забезпечити використання імерсивних технологій у освітньому процесі професійної освіти. До них належать: інтерактивні дошки, окуляри, шоломи, рукавички віртуальної реальності, 3D принтери,  AR-книги тощо.


Ключові слова: імерсивні технології, імерсивне освітнє середовище, віртуальна реальність, доповнена реальність, змішана реальність, цифрові технології, професійна освіта.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ХМЕЛЬНИЦЬКА, О. (2023). ЗАСТОСУВАННЯ ІМЕРСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ПРОГРЕСИВНИЙ НАПРЯМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 191–197. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-191-197
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (за спеціалізаціями)
Біографія автора

Олена ХМЕЛЬНИЦЬКА, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидатка педагогічних наук, доцентка,
доцентка катедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Посилання

Ткач Ю. VR-технології як метод і засіб навчання. Освітологічний дискурс, 2017. №3–4(17–18). С. 309–322. URL: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/download/444/392/1251

Імерсивні технології в освіті: збірник матеріалів І Науково-практичної конференції з міжнародною участю / упоряд.: Н.В. Сороко, О.П. Пінчук, С.Г. Литвинова. Київ: ІІТЗН НАНП України, 2021. 169 с.

Людський капітал 2030. Глобальні навички майбутнього. 2021. URL: https://nqa.gov.ua/news/ludskij-kapital-2030-globalni-navicki-majbutnogo/

Грибанова С.А. Технології віртуальної реальності в інноваційних комунікаціях: теоретичний аспект. Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ). Харків, 2020. С.157–159. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/68c3ae96-096e-431f-888b-a65832c56a2d/content

Гриньова М.В. Імерсивні технології: теорія і практика. Харків, 2019. 125 с.

Волинець В. Використання технологій віртуальної реальності в освіті. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Серія: Педагогічні науки, 2021. С. 40–47.

Боса В.П. Використання імерсивних методів навчання та кейс-методу в професійній підготовці філологів. Інноваційна педагогіка, 2020. Вип. 29. Т.1. С. 43–48.

Колмакова Є.О. Імерсивні технології як сучасна освітня стратегія підготовки майбутніх фахівців. Українські студії в європейському контексті, 2022. №5. С. 177–182.