ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Надія СТЕЦУЛА
Леонід ОРШАНСЬКИЙ

Анотація

У статті акцентовано увагу на необхідності екологічної підготовки сучасного вчителя природничих спеціальностей. Проведено аналіз наукової та науково-методичної літератури з даної проблематики в ході якого з’ясовано, що інтерес до еколого-педагогічних питань не тільки не зменшується, але зростає та поглиблюється. Встановлено педагогічні умови проведення екологічної освіти під час професійно-практичної підготовки майбутнього учителя: формування дидактичного простору екологічної освіти; поєднання традиційних підходів та сучасних тенденцій науки для проведення екологічної освіти; проектування, моделювання та конструювання аудиторних занять на методологічному фундаменті технологічного підходу; розширення можливостей удосконалення професійної майстерності викладача екологічних дисциплін.


Ключові слова: педагогічні умови;  екологічна освіта; вчитель природничих спеціальностей; екологічні дисципліни


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СТЕЦУЛА, Н., & ОРШАНСЬКИЙ, Л. (2023). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (2), 88–93. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-88-93
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Надія СТЕЦУЛА, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидатка біологічних наук, доцентка катедри медико-біологічних дисциплін, географії та екології

Леонід ОРШАНСЬКИЙ, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

доктор педагогічних наук, професор,
завідувач катедри технологічної та професійної освіти

Посилання

Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика: монографія. Київ: Заповіт, 1996. 350 с.

Рудишин С.Д. Філософські основи екологічної освіти: генезис, сучасні тенденції розвитку. Філософія освіти, 2011. № 1–2 (10). С. 375–389.

Білявський Г.О. Стан екологічної освіти в Україні. Трилисник, 2008. № 3. С. 4–5.

Пустовіт Н.А. Освіта для сталого розвитку – важливий напрям підвищення екологічної компетентності вчителя. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2006. № 28. С. 19–22.

Бойченко С.В., Саєнко Т.В. Екологічна освіта – основа сталого розвитку суспільства. Київ: Університет «Україна», 2013. 502 с.

Стецула Н.О. Екологізація освіти як ключова тенденція сталого розвитку суспільства. Молодь і ринок, 2020. № 6–7 (185–186). С. 115– 121.

Бузенко І.Л. Формування екологічної компетентності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 2017. Вип. 49. С. 73–75.

Вайда Т.С. Формування екологічної культури студентів педвузів засобами туристсько-краєзнавчої діяльності: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки». Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 1998. 17 с.

Стецула Н.О., Оршанський Л.В. Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх учителів до формування екологічної компетентності учнів на уроках географії. Український педагогічний журнал, 2023. №1. С. 141–151.

Екологізація освітнього простору сучасної загальноосвітньої школи: монографія / Н. Пустовіт та ін. Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. 154 с.

Сяська О.І. Теорія і практика компетентнісно орієнтованої екологічної освіти майбутніх учителів природничих дисциплін: монографія. Рівне: Видавець О. Зень, 2020. 440 с.

Стецула Н.О., Оршанський Л.В. Педагогічні умови формування екологічної компетентності майбутніх учителів природничих спеціальностей. Актуальні питання розвитку біології та екології: матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (16–17 листопада 2022 р., м. Вінниця). Вінниця: ТВОРИ. 2022. С. 60–62.

Bilyk V., Udovychenko I., Vysochan L., Kyrylenko K., Stetsula N., & Gvozdii, S. Modernization of Natural Science Education in the Context of Teacher Training. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 2022. 14 (1Sup1). Р. 25–48.

Stetsula N.О., Pavliukh S.B. To the ecological culture through ecological education. Acta Carpatica. Rzeszow: Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińsritgo, 2015. Vol. 24. Р. 217–222.