ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна ЗОРОЧКІНА
Ірина ОРБАН
Вадим ТКАЧЕНКО

Анотація

Висвітлено теоретичні аспекти та практичний досвід використання інтерактивних технологій на уроках фізичної культури в початковій школі.


Здійснено наукове обґрунтування поняття «інтерактивні технології». Розкрито роль і значення інтерактивних технологій, аргументовано доцільність використання їх в освітньому процесі початкової школи. Зауважено на співіснуванні традиційних форм і методів навчання з інноваційними підходами.


Розглянуто недоліки традиційної освіти. З’ясовано, що інновації у змісті освіти мають доповнюватися і реалізовуватися через оволодіння інноваційними методами. Зазначено, що пошук методологічного підґрунтя використання інтерактивних технологій на уроках фізичної культури є особливо актуальним і перспективним завданням розвитку початкової освіти в теоретичній та практичній площинах.


Обґрунтовано, що використання інтерактивних технологій на уроках фізичної культури обумовлене сучасними вимогами щодо необхідності трансформації навчального процесу, де учень і вчитель рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. Вказано, що урок фізичної культури буде продуктивним та цікавим, якщо процес навчання відбувається за умови постійної, активної, позитивної взаємодії всіх учасників освітнього процесу.


Аргументовано, що використовуючи інтерактивні технології на уроках фізичної культури можна по-новому вплинути на процес становлення особистості школяра, забезпечити розвиток його фізичних якостей та рухових здібностей.


Досліджено думки науковців щодо необхідності впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес. Розглянуто як суттєві переваги, так і проблеми, що виникають при реалізації інтерактивних технологій на уроках фізичної культури в початковій школі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЗОРОЧКІНА, Т., ОРБАН, І., & ТКАЧЕНКО, В. (2023). ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 168–173. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-168-173
Розділ
ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Біографії авторів

Тетяна ЗОРОЧКІНА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

докторка педагогічних наук, професорка, в.о. завідувачки кафедри початкової освіти

Ірина ОРБАН, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

викладачка фізичної культури, спеціалістка першої категорії Фахового коледжу

Вадим ТКАЧЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи

Посилання

Андрущенко В. Організоване суспільство: проблеми суспільної самоорганізації та ін­ституалізації в період радикальних транс­формацій в Україні на рубежі століть: досвід соціально-філософського аналізу: у 2 кн. 3-те вид., виправл., доповн. Київ: Знання України, 2018. Кн. 1: Від мрії до дії. 2018. 659 с.

Дубасенюк О.А. Інновації в сучасній освіті. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. С. 12–28.

Побірченко Н., Коберник Г. Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій. Початкова школа, 2004. № 10. С. 8–10.

Дробот Н. Упровадження інтерактивних технологій у навчальний процес сучасної школи. Гуманітарний вісник, 2012. №24. С. 90–93.

Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. Київ, 2002. 135 с.

Гладуш В.А., Зимівець Н.В., Бондаренко З.П., Ніколенко Л.М. та ін. Педагогіка здоров’я як основа розвитку потенціалу особистості: колективна моногр. Дніпро: ЛІРА, 2020. 384 с.

Приходько Л. А., Сьомак О.В., Ройко Л.Л. Використання додатків Google для підтримки дистанційного навчання учнів початкової школи. Тенденції та перспективи розвитку освіти, науки та технології в епоху трансформаційних процесів: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Луцьк: Вежа, 2021. С. 207–210.

Аксьонова О. Інтерактивні форми діяльності учнів на уроках фізичної культури. Молода спортивна наука України, 2007. Вип. 11. T. 1. C.4–16.

Багінська О.В., Рябченко В.Г., Лещук Д.А. До питання впровадження інтерактивних технологій в урок фізичної культури. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки, фізичне виховання та спорт, 2012. Вип. 102. Т.1. С. 63–65.

Панченков А., Пометун О., Ремех Т. Навчання в дії: Як організувати підготовку вчителів до застосування інтеракт. технологій навчання. Метод. посіб. Київ: АПН, 2004. 72 с.

Афанасьєв А.В. Можливості застосування інтерактивних методів у процесі навчання фізичної культури старшокласників. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія0 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. праць, 2021. Вип. 2(130). С. 16–18.

Методичний путівник Нової української школи: фізична культура: зб. метод. матеріалів / Укл. О.А. Качан, Д.С. Кудрявець, М.О. Вольвак. Краматорськ, 2021. 62 с.

Москаленко Н.В. Фізичне виховання молодших школярів: [монографія]. 3-є вид., перероб. та допов. Дніпропетровськ: Інновація, 2014. 372 с.

Москаленко Н., Полякова А., Торбанюк Г. Інтегроване навчання у фізичному виховання дітей молодшого шкільного віку. Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 2019. Вип. 31. С. 90–97.

Підгурська В.Ю. Використання навчальних тренінгів у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів. Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: монографія / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник, Т.В. Завязун. Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2019. С. 54–70.