ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна ГРИЩЕНКО

Анотація

У статті наголошено на важливості формування естетичної компетентності в майбутніх учителів початкової школи, які мають оволодіти в період навчання у ЗВО не лише вміннями та навичками, але й швидко реагувати на запити сьогодення, розуміти та відчувати сутність мистецтва, бути креативними, творчо активними в усіх життєвих ситуаціях. Акцентовано, що за останні десятиліття в науковій літературі багато уваги приділено проблемі формування музично-естетичної, художньо-естетичної, культурологічної, міжпредметної естетичної компетентності майбутнього педагога (вихователя, учителя, викладача), які включаються в більш широку категорію – естетична компетентність – і розглядаються з різних позицій. Визначено, що естетична компетентність майбутнього вчителя початкової школи інтегрує в собі здатність до психолого-педагогічної підготовки, постійного вдосконалення професійної кваліфікації, стимулювання творчої самореалізації особистості здобувача, виховання художньо-естетичних інтересів і потреб, творчого підходу до справи, любові до дітей, розвитку їхніх умінь, естетичних смаків тощо, що вимагає глибокого знання гуманітарних і спеціальних дисциплін. З’ясовано, що структуру естетичної компетентності майбутніх учителів початкової школи складають компоненти: когнітивний, почуттєво-ціннісний, естетично-діяльнісний, оцінно-рефлексивний. Розглянуто низку логічно взаємозалежних і взаємозумовлених етапів щодо створення індивідуальної освітньої траєкторії та навчання за нею для формування естетичної компетентності: 1 етап – підготовчий: ознайомлення зі змістом освітніх і вибіркових компонентів; визначення мети додаткового навчання; вибір форм і методів навчання; 2 етап – основний: навчання за індивідуальною освітньою траєкторією; 3 етап – заключний: обговорення результатів навчання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГРИЩЕНКО, Т. (2023). ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 173–179. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-173-179
Розділ
ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Біографія автора

Тетяна ГРИЩЕНКО, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри музики і хореографії,

Посилання

Зязюн І.А. Неперервна освіта як основа соціального поступу. Неперервна професійна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць у 2-х ч. Київ, 2001. Ч. 1. С. 15–23.

Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2834-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Цільмак О.М. Складові структури компетентностей. Наука і освіта, 2009. № 1–2. С. 128–135.

Богданова О. Розвиток ключових компетентностей учнів шляхом використання інтерактивних технологій навчання при викладанні предметів природничої освітньої галузі. Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти: Науково-методичний вісник, 2022. № 58. C. 490–502. URL: http://surl.li/gacip.

Козир А.В. Педагогічні умови формування професійної майстерності викладачів мистецьких дисциплін. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2012. Вип. 11(246). С. 11–17.

Михайлова Л. М. Естетичне виховання молоді: компетентнісний підхід. Вісник національного технічного університету України: Філософія. Психологія. Педагогіка. 2009. № 1. С. 158–162.

Щолокова О.П. Професійна компетентність як стратегічний напрямок модернізації мистецької освіти в Україні. Вісник Глухівського державного педагогічного університету, 2006. Вип. 8. С. 20–23.

Масол Л.М. Художньо-педагогічні технології в основній школі: єдність навчання і виховання. Харків: Друкарня Мадрид, 2015. 178 с.

Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах / за ред. Л.Масол. Шкільний світ, 2002. №9. С. 1−15.

Радкевич В.О. Концепція професійно-художньої освіти. Професійно-технічна освіта, 2000. №. 2. С. 43−47.

Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)»: затв. Наказом Мінекономіки від 23.12.2020 р. № 2736. URL: http://surl.li/nydd.

Грищенко Т. Формування музично-естетичної компетентності майбутніх учителів початкової школи та музики в умовах магістратури. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти: збірник наукових праць, 2021. Вип. 14 (Ч. 1). С. 147–158. URL: http://surl.li/gsrqi.

Савченко Т.Т. Презентація для виступу на методичному об'єднанні вчителів художньо-естетичного циклу з метою ознайомлення їх зі змінами, які виникли в зв'язку з прийняттям Закону України «Про освіту». 2017. URL: http://surl.li/gsbcz.

Освітня (освітньо-професійна) програма «Початкова освіта» (проєкт). Слов’янськ, 2022. URL: http://surl.li/gshgi.

Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії студента ДВНЗ «ДДПУ» від 28.08.2020 р. № 463. URL: http://surl.li/dzzbs.

Коркішко О., Соснова І. Використання ресурсу альтернативної освіти в позааудиторний час як педагогічна умова формування професійного іміджу майбутнього викладача закладу вищої освіти. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць, 2022. № 1 (101). С. 24–33.