ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ В НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Євген Лодатко
https://orcid.org/0000-0002-4951-3259
Яна ГАЄВЕЦЬ

Анотація

Схарактеризовано історико-педагогічні передумови актуалізації питання забезпечення наступності у навчанні математики в початковій і основній школі.


Проаналізовано особливості змістово-методичних і змістових ліній початкового курсу математики як методичних концептів для організації викладання програмного матеріалу та їх придатність для реалізації наступності у навчанні.


Підкреслено обмеженість застосування змістово-методичних ліній для реалізації наступності у навчанні математики, бо методичні складові таких ліній несумісно відрізняються на різних ступенях навчання.


Наголошено на доцільності розроблення методики реалізації наступності у навчанні математики в початковій школі та 5–6 класах основної школи і впровадження її в систему підготовки майбутніх учителів початкової школи у вигляді фахової дисципліни.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Лодатко, Є., & ГАЄВЕЦЬ, Я. (2023). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ В НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (2), 153–160. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-153-160
Розділ
ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Біографії авторів

Євген Лодатко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кафедра освітнього та соціокультурного менеджменту і соціальної роботи, професор

Яна ГАЄВЕЦЬ, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка катедри математики і методики її навчання

Посилання

Pontryagin, 1980 – Понтрягин, Л.С. О математике и качестве ее преподавания. Комунист, 1980. № 14. C. 99–112. URL: http://vivovoco.astronet.ru/OUTSIDE/PONTRYAGIN.HTM.

Bohdanovych & Kochyna, 1986 – Богданович, М., Кочина, Л. Математика: підручник для 1 кл. чотирирічної початкової школи. Київ: Радянська школа, 1986. 128 с.

Bohdanovych, 1987 – Богданович, М.В. Математика. 2 клас: підручник для чотирирічної початкової школи. Київ: Радянська школа, 1987. 208 с.

ISHE EPTP, 2005 – Галузевий стандарт вищої освіти: освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальністю 6.010100 початкове навчання напряму підготовки 0101 педагогічна освіта кваліфікація 3310 вчитель початкової школи / Розроб.: В.І. Бондар, І.М. Шапошнікова, А.П. Каніщенко, С.В. Страшко, Т.І. Тітова, З.Л. Гейхман; Заг. редакція В.І. Бондар. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. 140 с.

ISHE EQChB, 2005 – Галузевий стандарт вищої освіти: освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010100 початкове навчання напряму підготовки 0101 педагогічна освіта кваліфікація 3310 вчитель початкової школи / Розроб.: В.І. Бондар, І.М. Шапошнікова, А.П. Каніщенко, С.В. Страшко, Т.І. Тітова, З.Л. Гейхман; Заг. редакція В.І. Бондар. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. 56 с.

Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)»: Затв. наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23 грудня 2020 р. № 2736.

Лодатко Є.О. 2019 Про наступність у навчанні математики в початковій школі. Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. науково-практичної конф. з міжнародною участю, 20–21 вересня 2019 р. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. С. 4448.

Пышкало А.М. Методическая система обучения геометрии в начальной школе: автореф. дис. … д-ра пед. наук. (13.00.02). М.: НИИ содержания и методов обучения, 1975. 60 с.

Блох А.Я. О соотношении школьного курса алгебры и базисных математических дисциплин. Современные проблемы методики преподавания математики: сб. статей. Учеб. пос. для студ. мат. и физ.-мат. спец. пед. ин-тов / сост. Н.С. Антонов, В.А. Гусев. М.: Просвещение, 1985. 304 с.

Лященко Е.И. Содержательно-методологические линии школьной математики. Проблемы теории и практики обучения математике: сборник научных работ, представленных на Международную научную конференцию «59 Герценовские чтения». СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2006. С. 128–132.

Бурда М.І. Зміст шкільної математики як предмет методичного дослідження. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2015»: матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції (3–4 грудня 2015 р., м. Суми): у 3 ч. / упорядн. Чашечникова О.С. Суми: Мрія, 2015. Ч. 1. С. 23–25.

Державний стандарт початкової освіти: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 688). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text.

Державний стандарт базової середньої освіти: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text.

Зміни, що вносяться до Державного стандарту базової середньої освіти: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2022 р. № 972. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/972-2022-%D0%BF#Text.

Результати навчання та зміст курсу математики за Державним стандартом початкової освіти та Типовою освітньою програмою для 1–2 класів. Інтерактивне навчання. Видавництво РАНОК. URL: http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pochatkova-shkola/navchalno-metodichniyi-posbnik-nova-ykranska-shkola-metodika-navchannya-matematiki-y-12-klasah-zakladv-zagalno-seredno-osvti-na-zasadah-ntegrativnogo-kompetentnsnogo-pdhodv-avt-skvortsova-s-o-onoprnko-o-v/rozdl-1-psihologo-pedagogchn-zasadi-navchannya-matematiki-v-12-klasah/rezyltati-navchannya-ta-zmst-kyrsy-matematiki-za-derzhavnim-standartom-pochatkovo-osvti-ta-tipovoyu-osvtnoyu-programoyu-dlya-12-klasv.

Волчаста М.М. Наступність у вивченні геометричного матеріалу в початковій та основній школі: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання математики. Київ, 2003. 22 с.

Сердюк З.О., Бочко О.П. Реалізація наступності через сучасний підручник з математики. Реалізація наступності в математичній освіті:реалії та перспективи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (15–16 вересня 2016 р., м. Одеса). Одеса: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2016. С. 98-102.

Левшин М.М., Лодатко Є.О. Математика: навчальний посібник для напряму пiдгот. 6.010102 «Початкова освіта» пед. навч. закладів: у 3-х ч. Ч. I. За заг. ред. Є.О. Лодатка. Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2012. 264 с.

Левшин М.М., Лодатко Є.О. Математика: навчальний посібник для напряму пiдгот. 6.010102 «Початкова освіта» пед. навч. закладів: у 3-х ч. Ч. II. За заг. ред. Є.О. Лодатка. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2015. 224 с.

Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Нова українська школа: методика навчання математики у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів: навч.-метод. посіб. Харків: Ранок, 2019. 352 с.

Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Нова українська школа: методика навчання математики у 3–4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів: навч.-метод. посіб. Харків: Ранок, 2020. 320 с.

Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики: учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 2001 «Преподавание в нач. классах общеобразоват. шк.». М.: Просвещение, 1988. 320 с.

Лодатко Є.О. 2016 Вчитель початкової школи як гробокоп наступності у навчанні математики. Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15–16 вересня 2016 р. / МОН України, ДЗ «ПНПУ імені К.Д. Ушинського» [та ін.]. Харків: Вид-во «Ранок», 2016. С. 258–261.

Що таке галузь. SmartTender. Реєстр термінів. URL: https://smarttender.biz/terminy/view/galuz/.

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова кабінету міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text

Модельна навчальна програма «Математика. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти / Авт.: Василишин М.С., Миляник А.І., Працьовитий М.В., Простакова Ю.С., Школьний О.В. Київ, 2021. 36 с.