МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ТРЕНД В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Кіра ГНЕЗДІЛОВА

Анотація

Окреслено перспективи застосування міждисциплінарного підходу в системі підготовки майбутніх фармацевтів. Обґрунтовано, що вітчизняна система охорони здоров’я нині перебуває в пошуку шляхів виходу з кризової ситуації та побудови нової моделі, наближеної до європейських стандартів. І цей процес обов’язково потребує трансформаційних змін в сучасній парадигми медичної освіти.


Проаналізовано фактори оптимізації процесу підготовки фахівців на основі міжпредметних зв’язків, зосереджено увагу на важливості усвідомлення нових завдань у царині міждисциплінарності та зрозуміння причин, обставин, трендів, які актуалізують міждисциплінарний підхід.


Розглянуто позиції науковців щодо необхідності впровадження міждисциплінарного підходу у навчальний процес. Доведено, що саме міждисциплінарний підхід спрямований на зв’язок дисциплін, коли згладжуються протиріччя в опануванні засобів, методів і прийомів дослідження між науками та відбувається комплексне використання у професійній діяльності теорії і практики, отриманих на основі вивчених фахових дисциплін.


Висвітлено як суттєві переваги, так і проблеми, що виникають при використанні міждисциплінарного підходу. Зосереджено увагу, що застосування міждисциплінарного підходу у навчальний процес дозволяє підняти його на якісно новий рівень клінічного мислення, здатного комплексно вирішувати завдання медичної практики на основі широкого інтегрування даних різноманітних фахових дисциплін.


Підкреслено роль викладача щодо алгоритму пошуку оптимальних шляхів реалізації міждисциплінарного підходу, що забезпечує оптимізацію навчального процесу, який має загальну структуру та функції, поєднує вивчення загальноосвітніх і спеціальних дисциплін.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГНЕЗДІЛОВА, К. (2023). МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ТРЕНД В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 19–24. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-19-24
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Кіра ГНЕЗДІЛОВА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

докторка педагогічних наук, професорка, професорка катедри дошкільної і спеціальної освіти

Посилання

Гуменна Н.В. Міждисциплінарна інтеграція у професійній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі. Інноваційна педагогіка, 2019. Вип. 18. Т. 1. С. 121–126.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ (редакція станом на 01.07.2014 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Філіппова Л.В. Сучасні вимоги до фармацевтичної освіти в Україні. Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки, 2018. Вип. 81(1). С. 208–211.

Колот А.М. Міждисциплінарний підхід як передумова розвитку економічної науки та освіти. Вісник КНУ імені Т. Шевченка. Серія: «Економіка», 2014. № 158. С. 18–22.

Демінська Л.О. Міждисциплінарні зв’язки у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Донецьк, 2004. 245 с.

Рибак С.М. Міжпредметні зв’язки природничо-математичних і спеціальних дисциплін у підготовці вчителя фізики: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04. Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2006. 25 с.

Бенедисюк М.М. Міжпредметні зв’язки в системі навчання фізики: їх роль, завдання і форми. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 2017. Вип. 59. С. 9–14.

Микитюк О.Ю. Міжпредметна інтеграція при вивченні медичної і біологічної фізики як фактор формування наукового світогляду майбутнього лікаря. Кредитно модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: матер. доп. Х ювіл. Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, 18–19 квіт. 2013 р. Тернопіль: ТДМУ, 2013. Ч. 2. С. 602–604.

Колот А.М. Міждисциплінарний підхід як домінанта розвитку економічної науки та освітньої діяльності. Соціальна економіка, 2014. № 1–2. С. 76–83.

Покудіна, Л.С. Міждисциплінарність як один із методів реалізації сучасних технологій навчання у підготовці майбутніх фінансистів допрофесійної діяльності. Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 01–03червня2017р.). Кременчук: КрНУ, 2017. С. 44.

International Bureau of Education. UNESCO. URL: http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculumterminology/m/multidisciplinary-approach

Шульгай А.Г., Федонюк Л.Я., Мудра А.Є. [та ін.] Міждисциплінарна інтеграція як складова проблемно-орієнтованого навчання у медичному університеті. Медична освіта, 2018. № 4. С. 113–116.

Коняшина І. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтів у медичних коледжах. Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогіки та соціальної роботи: збірн. тез Міжнародної наук-практ. конференції (м. Сладковічево, 10–11 березня 2017 р.) / За ред. проф. С. Мраз. Сладковічево, 2017. С. 128–130.

Goldsmith A.H. What Is Interdisciplinary Teaching? The Science Education Resource Center, Carleton College. URL: https://serc.carleton.edu/econ/interdisciplinary/what.html.