ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГУ ЯК ІНТЕРАКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна СИТНІК

Анотація

Статтю присвячено розкриттю теми використання тренінгу як інтерактивної технології навчання майбутніх медичних працівників з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням). У ній ґрунтовно з’ясовуються різноманітні підходи до трактування самого поняття «тренінг». З проведеного аналізу науково-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми відомо, що воно науковцями розглядається у кількох аспектах, а саме: як організаційна форма навчального процесу, як інтерактивний метод навчання, як новітня технологія, як система вправ і завдань з навчальної дисципліни тощо. Подано відому в наукових колах класифікацію тренінгів відповідно до таких ознак: мети (тренінги особистісного зростання, соціально-психологічні, бізнес-тренінги), цільової групи (корпоративний тренінг, відеотренінг, навчальний тренінг), тривалості (багатоденний, одноденний, півторагодинний тренінг). У статті акцентовано увагу на перевагах тренінгової технології над традиційною системою навчання, до яких зараховують самостійне набуття студентами власного досвіду; дотримання ними спільно вироблених правил, самоконтролю; здійснення викладачами індивідуального, студентоцентрованого підходу; навчання через дію; демократичний, активно-позитивний, довірчо-діалогічний стиль комунікації суб’єктів освітнього процесу. З огляду на проаналізовані науково-педагогічні джерела, було зроблено висновок про те, що тренінг варто розглядати як ефективне поєднання організаційної форми освітнього процесу з інноваційною (інтерактивною) технологією навчання, особливо якщо це стосується практичних занять у вищій школі. Саме таким є курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у медичних закладах вищої освіти. У статті на матеріалі системи вправ і завдань з цієї навчальної дисципліни аналізуються особливості використання тренінгу у практичній професійній підготовці майбутніх медичних працівників.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СИТНІК, Т. (2023). ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГУ ЯК ІНТЕРАКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 24–31. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-24-31
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Тетяна СИТНІК, Черкаська медична академія

докторка педагогічних наук, завідувачка катедри гуманітарних дисциплін

Посилання

Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/treningh.

Тараненко Г.Г., Поправко О.В. Імплементація тренінгових технологій в освітній процес закладу вищої освіти як умова особистісного та професійного зростання майбутнього фахівця. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2021. № 74. Т. 3. С. 153–158.

Fedorchuk V., Voloshchuk M. Socio-psychological training as meansof communicative competence for mation in the inclusive educational environment. Інклюзія і суспільство, 2022. Вип. 1. С. 63–68.

Буряченко А.Є., Гризоглазов Д.В., Славкова А.А. Тренінгові форми навчання у викладанні фінансових дисциплін. Освітня аналітика України, 2020. № 1 (8). С. 62–71.

Cтинська В., Карпенко О. Тренінгові технології у практиці підготовки майбутніх викладачів закладу вищої освіти. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», 2021. Вип. 12 (44). С. 172–177.

Підгурська В.Ю. Використання тренінгових форм навчання у процесі формування професійного мовлення майбутніх учителів початкових класів / Medzinárodnávedecko-praktickákonferencia «Stav, problémy a perspektívypedagogickéhoštúdia a sociálnejpráce» : zborníkpríspevkov z medzinárodnejvedecrejkonferencie (28 – 29 októbra 2016 r.) / Šéf redaktor prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc. Vysoká škola Danybius, Sládkovicovo, Slovenskár epublika, 2016. S. 244–247.

Тренінгове навчання в закладі вищої освіти : навчально-методичний посібник / М.В. Афанасьєв, Г.А. Полякова, Н.Ф. Романова та ін.; за заг. ред. професора М.В. Афанасьєва. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 323 с.

Ягоднікова В., Гриньова М. Партисипативний підхід до виховання лідерських якостей підлітків. Молодь і ринок. 2021. №11–12(197-198). С. 44–49.