ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇХ СОЦІАЛІЗАЦІЮ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Джанана EМІНОВА

Анотація

Анотація. Аналізується проблема формування ідейно-політичного виховання студентів вищих навчальних закладів. Виокремлюються основні чинники, що впливають на їхню соціалізацію на тлі ідейно-політичного виховання першокурсників. У статті висвітлено як теоретичні, так і практичні основи проблеми.


Мета дослідження полягає у пошуку шляхів ідеологічного і політичного виховання студентів у сучасних соціокультурних умовах та визначення найбільш дієвих чинників, що впливають на їхню соціалізацію.


Методи. При студіюванні теми статті використовувалися історико-порівняльні методи, методи теоретичного аналізу, узагальнення та переконання.


До методів переконання віднесено моральні бесіди, доповіді та лекції на морально-естетичні теми, диспути, обговорення художніх творів (фільмів) та ін. Морально-естетичні бесіди, як методи переконання, спрямовуються на пояснення сутності, змісту, умов тих чи інших моральних, політичних, естетичних якостей.


Оригінальність. У директивних документах з реформування освіти в Азербайджанській Республіці, ідейно-політичне виховання студентів вищих закладів освіти набуває актуальності. Не випадково, що наш Президент, як гідний наступник знаного лідера Гейдара Алієва, ініціював надання студентам вищих навчальних закладів низки пільг, поліпшення умов навчання, ефективної організації дозвілля, що в комплексі слід розцінювати з позицій політичного виховання.


Результати. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження та отримані результати привертають увагу актуальністю ідейно-політичного виховання студентів, як на лекційних і семінарських заняттях, так й у позааудиторних заходах вузів. Передусім важливий аспект вбачається у правильності визначення педагогічної основи роботи з ідейно-політичного виховання учнів.


Висновки. У статті висуваються нові наукові ідеї щодо ідейно-політичного виховання студентів вищих навчальних закладів як одного з чинників, котрі впливають на соціалізацію здобувачів освіти.


Також наводяться приклади ідейно-політичного виховання, які разом із забезпеченням соціалізації здобувачів впливають на підвищення рівня особистісної орієнтації.


Все це дає підстави вважати, що саме ідейно-політичне виховання студентів вищих навчальних закладів вважається одним із найважливіших чинників, що забезпечують їхню соціалізацію.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
EМІНОВА Д. (2023). ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇХ СОЦІАЛІЗАЦІЮ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 58–63. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-58-63
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Джанана EМІНОВА, Гянджинський державний університет

докторантка

Посилання

Sadıqov F.B., Tahirova Ş.T., Quliyev A.İ., Mövsümlü A.M., Eminova C.Ş. Ali məktəb pedaqogikası. Bakı: Maarif, 2023.

Sadıqov F.B. Pedaqogika. Bakı: Maarif, 2012. 553 s.

Vahidov F., Ağayev T. Sosiologiya (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). Bakı: “Zərdabi LTD” MMC, 2013. 128 s. URL: http://static.bsu.az/w22/a_kafedralar/sosiologiya/M%C3%9CH%20sosiologiya.pdf.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı: Hüquq Yayım evi, 2019. URL: https://www.e-qanun.az/framework/897 [in Azer.].

Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Sosial psixologiya. Bakı: Çinar-çap, 2002. 356 s.

Məmmədov C.N., Salmanova K.B. Dərketmə fəaliyyətinin psixologiyası. Sumqayıt: SDU-nun nəşri, 2020.

Rüstəmov F.A., Dadaşova T.Y. Ali məktəb pedaqogikası. Bakı: Nurlan, 2007. 568 s.

Sadıqov F.B. Ümumi pedaqogika. Dərs vəsaiti. Bakı: Maarif, 2018. 852 s.

Təhsil Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı: Hüquq yayım evi, 2010. URL: https://edu.gov.az/az/esas-senedler/tehsil-haqqinda-azerbaycan-respublikasinin-qanunu.