СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ФЕНОМЕНУ ЦІННІСНО-ДЕОНТОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНОГО ІТ-ФАХІВЦЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ганна ШЛІХТА

Анотація

Проаналізовано дослідження сутності і структури феномену ціннісно-деонтологічних компетентностей сучасного ІТ-фахівця, виокремлено принципову роль деонтологічного аспекту в професійній підготовці майбутніх фахівців ІТ-галузі.


Наголошено, що базовою тезою нашого дослідження є формування ціннісно-деонтологічної компетентності в ІТ-фахівця, що неможливе без визначення сутності означеного феномену. Проаналізовано українську та зарубіжну практику відповідних досліджень, визначено різноманіття тлумачень структури компетентності.


Справедливим наслідком є виокремлення у структурі компетентності таких елементів, що об’єднані у 3 основні групи: когнітивні, афективні, особистісні. Отже, метою статті аргументовано довести тезу, що якісна професійна підготовка фахівців ІТ-галузі, яка не можлива без сформованої деонтологічної компетентності. З’ясовано сутність компетенції, що передбачає розуміння основних моральних принципів, таких як правдивість, справедливість, повага до іншого, відповідальність, толерантність і т.д. Вона також охоплює вміння оцінювати моральну стійкість власних інтересів і принципів та їх збіжності з принципами інших людей, а також з вимогами соціальних норм і правил. Крім того, ціннісно-деонтологічна компетенція включає в себе здатність до етичного мислення та аналізу, зокрема, вміння розуміти етичні аспекти питань і проблем, виявляти можливі ділові конфлікти та пропонувати конструктивні рішення, що враховують етичні принципи.


Виокремлені елементи ціннісно-деонтологічної компетентності сучасного ІТ-фахівця допоможуть у розробках відповідних програм навчання, .у застосуванні різноманітних методів навчання, стимулювання особистісного розвитку, створенні етичних кодексів та політик.. Таким чином, вказано на перспективність запровадження осягнення феномену формування ціннісно-деонтологічної компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців ІТ-галузі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ШЛІХТА, Г. (2023). СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ФЕНОМЕНУ ЦІННІСНО-ДЕОНТОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНОГО ІТ-ФАХІВЦЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (2), 93–98. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-93-98
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Ганна ШЛІХТА, Рівненський державний гуманітарний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка, професорка катедри інформаційно-комунікаційних
технологій та методики викладання інформатики

Посилання

Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 08.01.2022)

Вступне слово до Проекту ТЬЮНІНГ – гармонізація освітніх структур у Європі. Внесок університетів у Болонський процес. Socrates – Tempus, 2006. 108 с.

Малежик П.М. Теоретичні й методичні засади технічної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02. Київ, 2020. 487 с.

Цільмак О.М. Складові структури компетентностей. Наука і освіта, 2009. №1-2. С. 128–135.

The Key Competences for Lifelong Learning – A European Framework is as annex of a Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. Official Journal of the European Union, December 2006/L394. URL: https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/youth-in-action-keycomp-en.pdf (дата звернення: 23.08.2022).

Амельченко Н. Цінності об’єднаної Європи. Київ: ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив», 2013. 42 с.

Social Competence. APA Dictionary of Psychology. American Psychological Association, 2022. URL: https://dictionary.apa.org/social-competence (дата звернення: 23.08.2022).

Wang X., Quirke M., Mc Guckin C. The Importance of Social Competence for Twenty-First Century Citizens The Use of Mixed Reality for Social Competence Learning in Mainstream Education. Methodologies and Use Cases on Extended Reality for Training and Education. Hershey, United States: Igi Global, 2022. Pp. 242–268.

Бібік Н.М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ: КІС, 2006. С. 26–34.

Калашнікова С.А. Компетентнісно-орієнтований підхід: базові поняття та положення. Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 2010. № 13(1). С. 32–40.

Луговий В.І. Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні. Педагогіка і психологія. Вісник АПН України, 2009. № 2. С. 13–25.

Salamon J. Wartości i cnoty etyczne pielęgniarki i ich znaczenie w pracy zawodowej. Wydawnictwo Medyczne Cornetis. URL: http://cornetis.pl/artykul/2765.html (дата звернення: 4.06.2022).

Тюльпа Т.М. Аксіологічний підхід до формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей у професійній підготовці. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 2019. № 6(93). С. 271–279.

Fransson G. Understanding Morality and Ethics: Maneuvering Ethical Dilemmas in Digital Educational Contexts. In O. Dreon and D. Polly (Eds.). Teacher Education for Ethical Professional Practice in the 21st Century. IGI Global, 2017. Pp. 72–97.

The Definition and Selection of Key Competencies. URL: https://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf (дата звернення: 29.07.2022).

Головань М.С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду. Вища освіта України, 2008. № 3. С. 23–30.

Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія. Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2014. 168 с.

Кожушко С.П. Сутність та структура феномену «компетентність майбутнього фахівця у здійсненні професійної взаємодії». Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія, 2014. Вип. 199(2). С. 150–157.

The life skills approach in Europe. European Commission, 2018. 9 p. URL: https://eaea.org/wp-content/uploads/2018/03/Life-Skills-Approach-in-Europe-summaryEN_FINAL_13042018-1.pdf (дата звернення: 12.10.2022).

Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / пер. с англ. М.: Когито-Центр, 2002. 396 с.

Круглик В.С. Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Запоріжжя, 2018. 682 с.