ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УСТАНОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталя КАБУСЬ

Анотація

Актуалізовано необхідність підвищення якості професійної підготовки магістрів з соціальної роботи до управлінської діяльності в установах соціальної сфери в умовах сучасних викликів.


Наголошено, що перед установами соціального захисту населення постають завдання оперативної стабілізації стану, соціальної підтримки й реабілітації громадян, постраждалих внаслідок бойових дій, попередження їхньої соціальної дезадаптації, відновлення працездатності й здатності до життєтворення, розвитку соціальної активності населення, його здатності об’єднувати зусилля з метою відбудови і сталого розвитку держави.


Висвітлено вимоги до професійної компетентності представників сфери управління установами соціальної сфери в сучасних умовах.


Обґрунтовано зміст професійної підготовки майбутніх магістрів з соціальної роботи до управлінської діяльності в установах соціальної сфери, зокрема, до управління стратегічним розвитком установ соціальної сфери та управління персоналом в означених установах.


Розкрито спеціальні компетентності, знання, вміння та особистісні якості, які мають бути сформовані у майбутніх управлінців установ соціальної сфери в освітньому процесі університету.


Схарактеризовано досвід професійної підготовки магістрів з соціальної роботи за освітньою програмою «Соціальна педагогіка» до управлінської діяльності в установах соціальної сфери у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди.


Підкреслено важливість розвитку лідерських якостей майбутніх менеджерів у соціальній галузі з метою ефективного вирішення завдань управління соціальними установами та швидкого реагування на виклики в умовах невизначеності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КАБУСЬ, Н. (2023). ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УСТАНОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (2), 203–209. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-203-209
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (за спеціалізаціями)
Біографія автора

Наталя КАБУСЬ, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки

Посилання

Стратегія людського розвитку: затверджена Указом Президента України від 2 червня 2021 року № 225/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/225/2021#n11

Десятов Т.М. Лідерство як принцип управління. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: «Педагогічні науки», 2022. №4. С. 11–18.

Тимошенко Ю.В., Завгородня Л.В. Освіта у сфері менеджменту: між парадигмами керівництва і лідерства. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: «Педагогічні науки», 2022. №4. С. 18–24

Николаєва В.І., Суровцева І.Ю. Державний контроль за якістю надання соціальних послуг як чинник конкурентоздатності соціальної роботи. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування, 2022. Т. 33(72). № 4. С. 72–76.

Кабусь Н.Д. Розвиток здатності до самоорганізації й самоуправління як умова формування готовності майбутніх фахівців соціальної галузі до сталого розвитку соціальних груп. Педагогіка і психологія формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць [Запоріжжя: КПУ], 2020. Вип. 70. T.2. С. 139–143. DOI: https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.70-2.26

Освітньо-професійна програма «Соціальна педагогіка» для здобувачів другого(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. URL: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i2D6RtfSVIM4SZVx_w4jxmfpvLQGChJq

Гавриш О.А., Довгань Л.Є., Крейдич І.М. Технології управління персоналом : монографія. Київ: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. 528 с.

Бодик О. П., Макаренко С. І. Селф-коучинг як ефективний інструмент розвитку управлінської культури керівника закладу освіти. Духовність особистості: методологія, теорія і практика? 2020. №3(96). С. 69–81. DOI: https://doi.org/10.33216/2220-6310-2020-96-3-69-81

Васильєва М. П ., Кабусь Н.Д. Підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до кризової комунікації в управлінні установами соціальної сфери. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листопада 2022 р.). Харків: ХНАДУ, 2022. С. 109–111.

Ulmer R.R., Sellnow T.L., Seeger M.W. Effective Crisis Communication: Moving From Crisis to Opportunity. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications 2007, 216 p.