ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: СУЧАСНИЙ АСПЕКТ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Василь КУЗЬМЕНКО

Анотація

Проаналізовано різні наукові погляди щодо проблеми професійного розвитку керівника закладу загальної середньої освіти як менеджера освітньої організацій. З’ясовано змістове наповнення та уточнено сутність поняття «професійний розвиток керівника закладу загальної середньої освіти». Проведена робота дає підстави стверджувати, що професійний розвиток керівника закладу загальної середньої освіти може трактуватися як організоване, цілеспрямоване та безперервне удосконалення професійних компетентностей керівника в процесі післядипломної педагогічної освіти. Тобто це процес набуття керівником кількісних та якісних показників професіоналізму.


Вивчено наукові погляди дослідників на післядипломну педагогічну освіту. Проведено аналіз таких ключових компонентів професійного становлення керівника закладу загальної середньої освіти як «професіоналізація» та «професіоналізм».


Досліджено взаємозв’язок між розвитком професійних та особистих компетентностей керівника закладу загальної середньої освіти з зростанням рівня його професіоналізму у вирішення професійних завдань. Визначено, що професіоналізм є результатом професійного розвитку керівника закладу загальної середньої освіти.


Окреслено сучасний стан післядипломної педагогічної освіти як середовища для професійного розвитку керівних педагогічних кадрів, зокрема і в умовах ведення активних бойових дій та тимчасової окупації українських територій агресором (російською федерацією). З’ясовано, що в умовах воєнного стану більшої актуальності в організації процесу післядипломної освіти педагогічних працівників набирають дистанційні форми навчання, що обумовлено як необхідністю збереження неперервності професійного розвитку педагогічних працівників, так і неможливістю організації інших форм навчання.. Намічено перспективи подальших наукових розробок.


Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що післядипломна педагогічна освіта покликана забезпечувати реалізацію державної політики з інноваційного розвитку системи освіти через ознайомлення педагогічної спільноти з освітніми інноваціями, наукового супроводу їх впровадження та залученням педагогічних працівників, в першу чергу керівників закладів освіти до активної участі в інноваційних процесах.


Питання створення сприятливого середовища для професійного розвитку керівника закладу загальної середньої освіти в системі післядипломної освіти залишається актуальним і потребує подальших наукових розробок.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КУЗЬМЕНКО, В. (2023). ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: СУЧАСНИЙ АСПЕКТ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (2), 135–140. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-135-140
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Василь КУЗЬМЕНКО, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

доктор педагогічних наук, професор, завідувач катедри педагогіки й менеджменту освіти

Посилання

Про освіту: Закон України редакція від 02.07.2023 № 2145-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Про затвердження розвитку педагогічної освіти: Наказ міністерства освіти і науки від 16.07.2018 № 776 URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti.

Про вищу освіту: Закон України редакція від 28.05.2023 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Жорова І.Я. Теорія і практика розвитку професіоналізму вчителів природничих дисциплін у системі післядипломної освіти України (1940-і рр. XX – початок XXI ст.): монографія. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. 447 с.

Романенко М. Методологія та зміст сучасної післядипломної педагогічної освіти. Післядипломна освіта в Україні, 2007. № 1. С. 35–38.

Швидун В. Аналіз поняття «післядипломна педагогічна освіта» в контексті освітньо-інтеграційних систем: державно управлінський аспект. Державне управління та місцеве самоврядування, 2013. Вип. 4(19). С. 89–97.

Професійний стандарт за професією керівник (директор) закладу загальної середньої освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/09/22/Nakaz-568-zatverdzh.standartu.keriv.22.09.pdf.

Ціпан Т.С. Професійна компетентність сучасного вчителя. Інноватика у вихованні, 2016. №3. С. 174–184.

Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: монографія / За ред. І.А Зязюна. Київ: Віпол, 2000. 636 с.

Сорочан Т.М. Розвиток професіоналізму управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти: автореф. дис ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Луганськ: Б.в., 2005. 43 с.

Олешко П.С. Структура професійної компетентності керівника навчального закладу у системі післядипломної педагогічної освіти. Інтернаука: міжнародний науковий журнал, 2017. № 2(1). С. 88–91.