ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗАВІДУВАЧІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ У 50-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Віталія ПРИМАКОВА

Анотація

У статті розглянуто специфіку професійного розвитку завідувачів дошкільних закладів у повоєнні (50-і) роки ХХ століття. Схарактеризовано основні події зазначеного періоду, протягом якого відбувалося накопичення досвіду підвищення кваліфікації та становлення змісту післядипломної освіти педагогічних працівників дошкільних закладів загалом.


Визначено, що у досліджуваний період задля забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників дошкільних закладів України органи народної освіти спрямовували свою увагу на виконання директив і вказівок Міністерства освіти УРСР.


Виявлено й охарактеризовано основні тогочасні форми підвищення кваліфікації завідувачів дошкільних закладів (курсова та семінарська підготовка, методичні об’єднання, педагогічні читання, гуртки політичного спрямування).


Проаналізовано навчальні плани курсів підвищення кваліфікації тих років, зокрема їх змістовий складник, відповідно до типу дошкільних установ, в яких працювали завідувачі. Виокремлено специфічні особливості функціонування кожного типу дошкільних закладів, котрі було враховано для більшої ефективності професійного розвитку.


З’ясовано, що найпоширенішою формою підвищення кваліфікації завідувачів дошкільних установ у той час були 1-2 денні, а також 10 та 15-денні семінари з підготовки завідувачів і вихователів дошкільних установ за програмами Міністерства освіти УРСР.


Під час навчальних занять на таких семінарах велика увага приділялася питанням дошкільної педагогіки, ідейно-політичним питанням, а також вивченню особливостей нормативно-правового забезпечення та функціонування дошкільних установ, організації керівництва і контролю об’єднаною дитячою установою, питанням облаштування приміщення й організації території дитячих ясел-садків, комплектації штатів та складанню кошторису.


Проведене дослідження підтверджує висновки про те, що для окресленого періоду характерним був активний пошук форм роботи із завідувачами дошкільних закладів, поступове становлення й розвиток змісту післядипломної освіти в залежності від типу закладу та специфіки його організації. Водночас маємо констатувати, що, не зважаючи на різноманітність в організованих формах роботи, активному пошуку дієвих форм підвищення кваліфікації були властиві епізодичність, короткотривалість і переважно формальний характер у проведенні вищезазначених заходів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПРИМАКОВА, В. (2023). ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗАВІДУВАЧІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ У 50-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (2), 147–152. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-147-152
Розділ
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Біографія автора

Віталія ПРИМАКОВА, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

докторка педагогічних наук, професорка, професорка катедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти

Посилання

Доповідні записки до Ради Міністерства та ЦК КПУ по дошкільному вихованню. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), 1950. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 867. 263 арк.

Доповідні записки до Ради Міністерства та ЦК КПУ по дошкільному вихованню. ЦДАВО України, 1950. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 1038. 384 арк.

Поляківська Б. Курси підготовки працівників дошкільних колгоспних закладів по Київській області, Дошкільне виховання. 1951. № 2. С. 40 – 41.

Соболєва Ю.О. Семінари-практикуми для завідуючих дитячими садками. Дошкільне виховання, 1951. № 4. С. 38–42.

Євтухов Г. Підвищувати педагогічну кваліфікацію працівників дитячих садків. Дошкільне виховання, 1956. № 11. С. 5–8.

Навчальний план і програма 15-денного семінару-практикуму підготовки завідуючих і вихователів сезонних колгоспних дитячих установ. Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР, 1956. № 3–4. С. 20–33.

Навчальні плани та програми курсів по підготовці завідуючих колгоспними дошкільними закладами. ЦДАВО України, 1958. Ф. 4631. Оп. 3. Спр. 3. 46 арк.

Вказівки до проведення семінарів підготовки й перепідготовки завідуючих і вихователів колгоспних дитячих закладів. Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР, 1959. № 5. С. 15–16.

Вказівки про порядок об’єднання дитячих ясел і садків в єдину дошкільну дитячу установу «Ясла-садок». Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР, 1959. № 17. С. 6–8.

Полянська Ф. Керівництво роботою методичних об’єднань. Дошкільне виховання, № 12. 1957. С. 23–26.

Соболєва Ю. Вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду дитячих садків. Дошкільне виховання, 1957. № 12. С. 17–23.