ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена СЕРГІЙЧУК
Лариса ТКАЧЕНКО

Анотація

Розглянуто інноваційні підходи до формування професійних компетентностей у здобувачів вищої освіти в умовах євроінтеграційних процесів. Уточнено поняття «інноваційний підхід» і визначено певні завдання: впровадження в освітній процес інформаційно-комп’ютерних технологій; впровадження в освітній процес інноваційних форм і методів; застосування нових організаційно-методичних заходів; впровадження в освітній процес системи адекватного оцінювання результатів сформованості професійних знань, вмінь.


Визначено і охарактеризовано впровадження в освітній процес інноваційних підходів в якості технологічного підходу, що передбачає застосування освітніх технологій (комплексу різноманітних форм, методів, способів в освітньому процесі);  антропологічного підходу, що передбачає процес саморозвитку і самовиховання майбутнього фахівця; інтегративного підходу, що передбачає інтеграцію сучасних освітніх технологій, методик; інформаційного підходу, що передбачає ефективне використання когнітивного потенціалу у здобувачів вищої освіти; суб’єктно-особистісного підходу, що передбачає здатність до самостійної інноваційної діяльності; праксеологічного підходу, що передбачає розвиток особистості студента, пошук вдосконалення практико-орієнтованих технологій і нових способів забезпечення збагачення змісту наукових предметних сфер.


Доведено, що впровадження інноваційних підходів до формування професійних компетентостей у здобувачів вищої школи сприяє виконанню завдань, а саме: забезпечення мотивації до оволодіння професією; актуалізація схильності здобувачів вищої школи до інноваційних форм, методів; організаційні заходи щодо впровадження в освітній процес інноваційних підходів.


Узагальнюючи вищезазначене можемо констатувати, що послідовне та цілеспрямоване використання вищеозначених інноваційних підходів до формування професійних компетентностей у здобувачів вищої освіти в умовах євроінтеграції сприяє самореалізації, розвитку педагогічного потенціалу, становлення фахівця своєї справи, самоорганізації в педагогічній діяльності, презентації себе як педагога в професійній діяльності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СЕРГІЙЧУК, О., & ТКАЧЕНКО, Л. (2023). ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 5–10. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-3-5-10
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Олена СЕРГІЙЧУК, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидатка історичних наук, доцентка, доцентка катедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Лариса ТКАЧЕНКО, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка катедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Посилання

Кремень В. Освіта в контексті сучасних соціокультурних змін. Філософія освіти, 2008. №1–2. С. 15–21.

Петрук В. Теоретико-методичні засади формування базових професійних компетентностей у майбутніх фахівців технічних спеціальностей: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2008. 274 с.

Федіна В. Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців-східнознавців: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Львів, 2009. 252 с.

Гончаренко С. Професійна компетентність фахівця вищої школи: історія понять ХХІ ст. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки, 2018. Вип. 155. C. 33–37.

Дем’яненко Н. Інноваційні трансформації освітнього простору педагогічного університету. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки, 2015. Вип. 130. С. 20–25

Кошечко Н. Інноваційні освітні технології навчання та викладання у вищій школі. Педагогіка, 2015. №1(1). С. 35–38.

Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології: підручник, 2-ге вид., допов. Київ, Академвидав. 2012. 352 с.

Підхід. Тлумачний словник онлайн. URL: http://sum.in.ua/s/pidkhid (дата звернення 20.07.2023).

Андрущенко В., Олексенко В. Високі педагогічні технології. Вища освіта України, 2007. №2. С. 70–76.

Бубряк Т. Інтегративний підхід у проектуванні професійної життєдіяльності особистості. Актуальні проблеми психології, 2014. Т. 7. Вип. 36. С. 51–58.

Божко Н. Інтегративний підхід до навчання в контексті реформування системи освіти України. Молодь і ринок, 2018. № 7(162). С. 84–89.

Петренко Л. Теорія і методика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2014. 409 с.

Рибалка В. Особистісний підхід як психолого-педагогічний принцип організації профільної та професійної підготовки учнівської молоді. Психологія особистісно-орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді: наук.-метод. посіб. Київ; Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. С. 80–90.

Поліщук В. Праксеологічний підхід як інноваційна основа вдосконалення професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Педагогіка, соціальна робота, 2014. Вип. 32. С. 148–150.